Какви са задълженията на търговците в Асеновград относно сметосъбирането?

Какви са задълженията на търговците в Асеновград относно сметосъбирането? 742

Община Асеновград информира ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, че имат задължение да събират разделно отпадъците от опаковки, съгласно определения от общинската администрация ред. Служители на отдел "Екология и околна среда" (ЕОС) извършват регулярни проверки по обектите и отправят предписания, в случай на констатирани нарушения. В тази връзка, според чл.39 от Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата, търговците са длъжни:

–да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като съгласно чл.33, ал.2 от гореспоменатата наредба следва да сключат договори за целта;

– да ползват изградената система за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на общината, без това да пречи на изхвърлянето на отпадъци от гражданите;

– спазват указанията за разделяне на отпадъците, посочени на съдовете за разделно събиране - необходимо е да се съобразяват с графика за обслужване на съдовете; да изхвърлят отпадъците си в деня на тяхното обслужване, рано сутрин, по възможност сгънати (приведени във възможно най-малък обем) и завързани; да ги почистват от хранителни и/или други остатъци или примеси; да не смесват рециклируемите със смесените битови отпадъци.

В резултат на проверките, от страна на общината, собствениците/наемателите/ползвателите на търговски обекти следва в 1-месечен срок от получаване на предписанието, същите да го изпълнят. При последваща инспекция на място от служители на отдел ЕОС и установяване на неизпълнение на даденото предписание, ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.

Последна промяна:
Свалете в pdf