Какво е изпълнено в областта на екологията в Асеновград през мандата?

Какво е изпълнено в областта на екологията в Асеновград през мандата? 566

 

Община Асеновград представя изпълненото през мандат 2019 г. – 2023 г. – под ръководството на кмета д-р Христо Грудев - в областта на екологията.

 

1. Рекултивация на старото сметище край Асеновград. Изпълнението включва: почистване на хумус, храсти и дървета; изграждане на път за достъп; оформяне тялото на отпадъците; построяване на съоръжения за улавяне на водите; реперна система за следене на деформациите на отпадъците; изграждане на газови кладенци за изпускане на формирания биогаз; засаждане на подходящи растителни видове.

2. Заработи Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) в Асеновград. Впоследствие беше предоставена за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК – Пловдив. Съоръжението вече е въведено в експлоатация и работи на пълен капацитет по преработката на отпадните води. Когато започна настоящият мандат съоръжението не функционираше.

3. Спечелен е проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград“ – ще бъде извършена подмяна на 1747 бр. стари натриеви осветителни тела с нови LED такива и други 128 електрически табла за улично осветление с нови, които имат вградени компоненти за системи за управление и мониторинг.

4. Изпълнява се проект: „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци". Сепарирането ще върне в промишлеността стъкло, желязо, пластмаса, хартия. Компостиращата инсталация пък ще преработва биоразградимите отпадъци в ценни вещества, които да се ползват за подобряване състоянието на почвата.

5. Изградени са 2 фотоволтаични инсталации в Асеновград по проект: "Партньорство за адаптация към климатичните промени". Монтирани бяха автономни фотоволтаични централи върху сградите на МБАЛ - Асеновград и на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”. Чрез еко инсталациите и ползването на електроенергия, добивана от възобновяеми източници, само за първите 7 дни се наблюдаваше намаление на вредните емисии.

6. Обновени са 3 парка в Асеновград. Ремонтирани са „Голяма алея“ (Градският парк), "Малка алея" ("Кучешкият парк") и парка на улица "Цар Освободител“. Ремонтните дейности и в трите паркови пространства включват рехабилитация на алейната мрежа и отводняването, асфалтираха се алеите, оформиха се градинските бордюри, монтира се художествено осветление в двата централни парка, изпълниха се фигури от сезонни цветя, изградени са поливни системи – там, където са липсвали такива.

7. Увеличи се кратността на сметосъбирането от 5 на 7 дни. През всички 4 години от мандата контейнерите се почистват ежедневно и не е имало прекъсване, като сметосъбиращите машини се движат по определен график. Увеличено е и почистването на контейнерите за разделно събиране на отпадъци – от 4 на 6 пъти месечно.

8. Поставени са контейнери за разделното събиране на дрехи. Такива са разположени на пет места в града - на паркинга до "Т-маркет", в близост до "Билла", на паркинга на ДИП България, на улица „Асенова крепост“ - срещу №15. В съдовете могат да се оставят дрехи, обувки и различни текстилни отпадъци (чанти, кърпи, пердета, завеси и други), годни за втора употреба. Съдовете се обслужват всяка седмица. Организират се регулярно акции за събиране на стари дрехи, непотребни електроуреди и за мебели.

9. Площадката за безплатно депониране на отпадъци функционира активно. Тя е изградена в приемната зона на Депото за твърди битови отпадъци в града. Всеки един гражданин може да предаде безвъзмездно строителен и едрогабаритен отпадък (фотьойли, дивани, матраци и други мебели от домакинството, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия).

10. Монтирани са 2 нови еко съоръжения. Едното е огромна метална бутилка за рециклиране на PVC шишета, носеща името „Шишеяд“ – в нея могат да се поставят само бутилки, които задължително трябва да са компресирани (смачкани) и без капачка. Другото съоръжение е ново сърце за събиране на капачки от пластмаса – в зелен цвят. И двете инсталации са разположени в началото на Градския парк, в близост до паметника на Цар Иван Асен II.

11. Две вековни дървета на територията на Асеновград са обявени за защитени, по предложение на общината. Те са от вида източен чинар (Platanus orientalis). И двете дървета са на възраст около 200 г. Височината им е близо 19 м., а обиколката на стъблата – повече от 5 м. Чрез обявяването на дърветата за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. През годините са засаждани и стотици нови дървета на различни места в града.

12. Непрекъснато се разчистват нерегламентираните замърсявания в Асеновград, санкционират се нарушители, изхвърлящи отпадъци на нерегламентирани за целта места, подменят се повредените съдове за отпадъци и по график се почистват дъждоприемните шахти ежемесечно.

13. Провеждани са многократни разяснителни и информационни кампании сред ученици и възрастни в община Асеновград (включително такива, с награди) как да се събират разделно отпадъците и къде да се изхвърлят.

14. Нови 3 спечелени проекта по ПУДООС за община Асеновград:

  • "Еко кът в нашия двор – ДГ "Дружба" – обновена е съществуващата градинка, разположена в дворното пространство на учебното заведение, изграден е алпинеум със сукуленти и сезонни цветя, мостче и беседка с маса и пейки;
  • "Изграждане на зона за отдих в с. Патриарх Евтимово, община Асеновград” – обновено е пространството около параклиса „Св. Св. Константин и Елена“, поставени са 2 бр. беседки, маси и пейки, както и соларни осветителни тела;
  • „Почистване и облагородяване на общински парк – Паметник на загиналите в с. Козаново, община Асеновград” – почисти се и се облагороди зоната, окастрени и оформени са короните на съществуващите дървета в общинския парк на населеното място, почистени са алеите и са положени нови тротоарни плочи, възстановена е съществуващата чешма.

15. Изпълнява се проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Отец Паисий“ – с. Мулдава“ – ще се постави топлинна изолация на външни стени, топлоизолиране на покривните пространства, смяна частично на дограма – там, където не е подновявана.

16. Реализираха се проекти: "Изграждане на зона за отдих в с. Леново, община Асеновград” и „Изграждане на детска площадка в с. Козаново, община Асеновград”. В Леново беше извършено благоустрояване и озеленяване на терен, разположен в центъра на селото, бяха оформени алеи с декоративни насаждения и дървесни видове, положи се настилка от тротоарни плочки, поставиха се кошчета за отпадъци, пейки, перголи и беше направена беседка. Проектът в с. Козаново включваше изграждане на детска площадка, монтираха се различни видове детски и паркови съоръжения - люлки, пързалка, клатушка, пясъчник, пейки, подкастриха се съществуващите дървета и храсти, възстанови се тревната настилка и се оформиха зелени площи с растителност.

17. Изпълни се проект: „Изграждане на  детска площадка в с. Конуш, община Асеновград” по Национална кампания за чиста околна среда – 2021 г. „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС. Беше изградена детска площадка за деца от 3 г. до 12 г., като за целта се доставиха и монтираха детски съоръжения и се оформи зелена площ с подходяща растителност. Беше поставена и ограда за окончателното оформяне на детската площадка, както и за осигуряване на безопасната игра на децата.

18. Реализира се проект: „Създаване на кът за отдих в с. Избеглии, община Асеновград” – благоустроен е терен, който се намира в центъра на с. Избеглии, беше изградена беседка, оформиха се алеи и се засади растителност.

19. Осъществи се проект: "Обновяване на централен парк в с. Тополово, община Асеновград” - доставиха се и се монтираха пейки за отдих и почивка, изградена беше нова чешма, монтира се парково осветление, покриващо периметъра на парка.

20. Изпълни се проект: "Изграждане на зона за отдих в с. Новаково, община Асеновград” - благоустроеният терен се намира в местността „Св. Троица“ - в района на с. Новаково. Местността е разположена над населеното място и от нея се открива прекрасна гледка към Родопите, от една страна, и Горнотракийската низина, от друга. Красивата природа там е притегателно и много посещавано място както от жителите на селото, така и от много гости на цялата община Асеновград.

21. Спечелен е проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на община Асеновград - етап I” - извърши се ремонт на сградата на общинската администрация, която беше една от малкото общински сгради с неизпълнени енергийни мерки, но с голямо натоварване.

Последна промяна:
Свалете в pdf