Какво е направено в социалната сфера в община Асеновград през мандата?

Какво е направено в социалната сфера в община Асеновград през мандата? 634

През последните години станахме свидетели на сериозни инфлационни процеси и нестабилна политическа обстановка, в резултат на което доста хора изпаднаха в тежко материално и социално положение. Община Асеновград винаги се е грижила за хората в нужда. В последните 4 години, под ръководството на кмета д-р Христо Грудев, се направи необходимото - с общински, държавен и европейски финансов ресурс да се подпомогнат нуждаещите се граждани. През мандат 2019 г. – 2023 г. на територията на община Асеновград са създадени 4 нови социални услуги. От възможностите, които предоставят всички социални услуги се възползват 3463-ма потребители. Разкрити са 971 работни места в социалната сфера. Осигурени са 1453 места за деца и лица с различни потребности във функциониращите социални услуги на територията на община Асеновград.

1. Разкрити са 4 нови социални услуги. 2 от тях функционираха досега с финансиране по европейски проекти. От 01.07.23 г. - като държавно делегирана дейност: „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ (30 места) и „Общностен център за деца и семейства“ (50 места). Социална услуга „Асистентска подкрепа“ е разкрита от 01.01.21 г. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), а от 01.04.23 г. се реализира и социалната услуга „Укрепване на общинския капацитет“. Други услуги, на които жителите на общината могат да разчитат, са: Център за обществена подкрепа (75 места); Дневен център за деца с увреждания (30 места); Център за социална рехабилитация и интеграция (30 места); два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в с. Нареченски бани (общ капацитет - 25 места); Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (14 места); Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (40 места); социална услуга „Асистентска подкрепа“ (198 места); Механизъм „Лична помощ“ (531 лица). Изцяло от общинския бюджет се финансират и 2 социални услуги, които са с общ капацитет 430 места - Домашен социален патронаж (180 места) и Общинска услуга за диетично хранене на диабетно болни лица (250 места).

2. Реализираха се много проекти, финансирани с европейски средства, в които са включени близо 1500 потребители:

 • „Топъл обяд“ - 300 лица получават безплатна храна, доставена до домовете им;
 • до юни 2021 г. се изпълняваше проект „Патронажна грижа в община Асеновград” - предоставяха се мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, както и психологическа подкрепа и консултиране на 587 лица с увреждания и възрастни хора;
 • „Патронажна грижа + в община Асеновград” - включени са 208 лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица, поставени под карантина, във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Асеновград” приключиха в края на декември 2022 г. На 03.01.23 г. стартира проект „Грижа в дома в община Асеновград“. Към момента по проекта, на 348 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, се предоставят почасови мобилни интегрирани  здравно–социални услуги;
 • „Център за ранно детско развитие - Асеновград“;
 • през 2021 г. стартираха дейностите по проект „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания - Асеновград“.

3. Община Асеновград провежда социална политика в областта на безработицата. През периода 2019 г. - 2023 г. са разкрити 971 нови работни места, от които 868 - в социалните услуги и 103 - от национални програми и проекти по ОПРЧР в областта на безработицата:

 • 531 лични асистенти;
 • 81 социални асистенти;
 • 6 служители, които администрират социалната услуга „Асистентска подкрепа“;
 • 12 - в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“;
 • 11 - в „Общностен център за деца и семейства“;
 • 3 - в „Укрепване на общинския капацитет“;
 • 70 лица, които предоставяха почасови социални услуги в домовете на потребителите по проект „Патронажна грижа в община Асеновград”;
 • 60 лица - социални работници, психолози и др. по проект „Патронажна грижа+ в община Асеновград”;
 • 94 лица - социални работници, психолози, медицински сестри, домашни помощници, които обгрижват потребителите по проект „Грижа в дома в община Асеновград“;
 • 5 безработни лица са наети на работа по програма „Активиране на неактивни лица“;
 • 2-ма младежи на възраст до 29 г. са назначени в община Асеновград за Младежки медиатор – работата включва достигане до младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ);
 • 24 лица са наети по Регионална програма за заетост;
 • 25 младежи на възраст до 29 г. са работили по НП „Нова възможност за младежка заетост“, като 22-ма от тях - в кметствата Боянци, Избеглии, Златовръх, Леново, Стоево, Тополово, Червен и 3-ма в Асеновград;
 • 20 души са били наемани през зимния период, за да поддържат уличната мрежа;
 • 5-ма младежи са работили по програма „Старт на кариерата“;
 • Проект „Каталози“ – в рамките на 3 месеца безработни лица преминават курс на обучение от Център за професионално обучение, след което придобиват квалификация за работа в администрация. Обучени са 10 души, а наетите на работа за придобиване на стаж са 4-ма;
 • 4 безработни лица са назначени по НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“, като целта е осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65-годишна възраст, в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред. Хората получили грижа по тази програма са 3-ма за с. Новаково и 1 за Асеновград;
 • 1 човек е нает по програма „Помощ при пенсиониране“ – като основната цел е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране;
 • 10 души са работили по Проект „Красива България“, като са преминали обучение и са включени в заетост в строителството;
 • 3 лица – по Проект „Адаптация към новите условия“.

4. Общинска администрация оказва финансова подкрепа в различни направления в социалната сфера:

 • 225 660 лв. – подпомогнати са 231 лица за решаване на тежки социално-битови проблеми, за възстановяване на щети от пожари, за обезпечаване на здравни потребности и други;
 • 7000 лв. - за 14 столетници е поднесен и плакет и финансова сума от по 500 лева;
 • 18 700 лв. – за подпомагане на 75 абитуриенти, на които единият или двамата родители са починали;
 • 80 000 лв. – за 40 семейства с репродуктивни проблеми, чрез подкрепата на програмата през мандата са родени 21 бебета;
 • 17 552 лв. – социални помощи за погребение на 61 лица, попадащи в категориите: самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

5. Монтиран е нов асансьор в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с което се улесни самостоятелното придвижване на потребителите.

Последна промяна:
Свалете в pdf