МИГ "Куклен - Асеновград" с покана за обществено обсъждане

МИГ 194

П О К А Н А

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Уважаеми граждани на община Куклен и община Асеновград,
Уважаеми представители на публичния, стопански и нестопански сектор,

Във връзка с изпълнение на договор №РД-50-53/17.03.2023 г. между Министерство на земеделието и храните и СНЦ Местна инициативна група „Куклен - Асеновград“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 г. - 2020 г., Ви каним да вземете участие в обществено обсъждане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ „Куклен - Асеновград“ за програмен период 2023 г. - 2027 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 30.08.2023 г. (сряда), след сесията на местния парламент, в заседателната залата на Общински съвет - Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf