Община Асеновград спечели и проекта за благоустрояване на Зона-5 в кв. „Запад”

Община Асеновград спечели и проекта за благоустрояване на   Зона-5 в кв. „Запад” 489

Община Асеновград спечели и проекта за благоустрояване на Зона-5 в квартал ”Запад”, с това комплексният проект за инфраструктурно обновяване на квартала е реализиран в пълен обем.  С решение от 02.10.2019г. Управителният орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” (ОПРР) одобри проект на Община Асеновград: „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. "Запад" – Зона 5”.  Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на  Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на Община Асеновград за периода 2014-2020г.

Одобреният проект, специално за Зона-5, е на стойност 1 239 493 лв. и има срок за реализация 16 месеца. Основната му цел е подобряване на градската среда чрез изпълнение на мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, рехабилитация на улични и тротоарни настилки, поставяне на енергоспестяващо осветление, както и система за видеонаблюдение.

Зона 5 на кв. „Запад” е с площ от приблизително 20 декара и включва територията на междублоковите пространства на блокове 102, 103, 104, 105 и 106, граничещи с улица „Стоян Джамсъзов”.

Основните изпълнители по дейности на проекта са вече избрани, което позволява работата да стартира в най-кратки срокове. С реализацията на проекта в пълна степен се изпълнява желанието на жителите на квартала за инфраструктурно обновяване на цялата територия на кв. „Запад”.    

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ