Община Асеновград стартира реализирането на проект „Патронажна грижа +“

Община Асеновград стартира реализирането на проект „Патронажна грижа +“ 706

Община Асеновград стартира реализирането на проект „Патронажна грижа +“ в община Асеновград” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002-0119 по процедури BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г. Това съобщи на пресконференция ресорният заместник-кмет доктор Теньо Манолов. Той информира, че общата стойност на проекта е в размер на 617 374,65 лева, а договорът е подписан от кмета на града доктор Христо Грудев само преди дни. Безвъзмездната помощ е в размер на 100%, срокът на изпълнение е от 01.06.21 г. до 01.07.22 г., продължителността - 13 месеца. Целта на проекта  е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

За реализацията ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта. А именно:

Направление I – Дейност „Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата“. В рамките на Направление I ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 168 лица от целевите групи - хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително такива, поставени под карантина, във връзка с COVID-19, както лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в това число - психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства и заплащане на битови сметки, със средства на потребителите и други), които се предоставят до два часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от медицински сестри, психолози, социални работници, социален сътрудник, домашни санитари и други.

Направление II – Дейност „Превенция на пандемията от COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. В рамките на направление II ще се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в посока превенция на разпространението на вируса, опазване здравето, както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, които предоставят тези услуги. Ще бъдат обхванати всички осем социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Асеновград, с 96 лица персонал и 214 лица, ползващи социални услуги, делегирани от държавата дейности. Дейността включва изпълнението на няколко мерки. Ще бъдат осигурени лични предпазни средства за служители и потребители на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Предвидено е въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Ще се извърши тестване за COVID-19 на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Планирано е осигуряване на компютърна техника и други, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в контекста на въведените ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Ще се въведат и мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, делегирани от държавата дейности, в това число и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения. Планирано е осигуряване на допълнителен персонал в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

 

Проект №BG05М9ОР001-6.002-0119
Патронажна грижа  + в община Асеновград

Последна промяна:
Свалете в pdf