Община Асеновград удължава предоставянето на услугата "Грижа в дома"

Община Асеновград удължава предоставянето на услугата 197

 

 

Кметът на община Асеновград сключи ново допълнително споразумение към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0047-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” с Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 г. - 2027 г. за удължаване с 3 месеца на дейностите по проект „Грижа в дома в община Асеновград“. След сключване на второ допълнителното споразумение, срокът на изпълнение на проекта е до 03.09.24 г. и е с продължителност 20 месеца. Общата стойност на проекта се увеличава на 2 429 963,64 лв., финансирането е от Европейския съюз (ЕС), чрез Европейския социален фонд+ (ЕСФ+).

В хода на изпълнение на проекта се доказа огромното му социално и икономическо значение, както и реалната помощ, която се предоставя на лицата от целевите групи по проекта - възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания: осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, в община Асеновград; разширяване на възможностите за предоставяне на интегрирани здравно–социални услуги в домашна среда. Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги „Грижа в дома” стартира на 03.03.23 г., с обща продължителност 18 месеца. Към настоящия момент по проекта, с натрупване, общият брой на потребителите, получили услугата, е 412, а назначеният персонал за предоставяне на услугите по проекта наброява 121 души.

 

Проект №BG05SFPR002-2.001-0047-С0 „Грижа в дома  в община Асеновград” по процедура BG05SFPR002-2.001 ”Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд+, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 г. - 2027 г.
Последна промяна:
Свалете в pdf