Положителна оценка за работата на Звеното за вътрешен одит при община Асеновград от Министерство на финансите

Положителна оценка за работата на Звеното за вътрешен одит при община Асеновград от Министерство на финансите 526

Във връзка с извършено системно наблюдение на дейността по вътрешен одит в община Асеновград е изпратено писмо от Министъра на финансите до кмета на общината д-р Христо Грудев с положителна оценка за функционирането и работата на звеното. Като положителна практика в  писмото е отбелязано самото изграждане и функциониране на звено „Вътрешен одит“ с щатни бройки над изискуемия законов минимум на базата на управленска преценка за ползата от тази дейност.

Звено „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на кмета на общината и докладва директно на него, с което е осигурена организационна и функционална независимост при осъществяването на дейността по вътрешен одит. Това е индикация за разбирането на ръководството на общината за ползата по вътрешен одит и за компетентността и професионализма на вътрешните одитори. Вътрешните одитори притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит. Основните функции на звено „Вътрешен одит“ са свързани с подпомагане дейността на общината за постигане на целите й, като идентифицира и оценява рисковете в общината, оценява адекватността и ефективността на системите за вътрешен контрол, дава препоръки за подобряване на дейността й. Друга положителна практика е изграждането и активната дейност на одитния комитет. Постоянната комуникация и взаимодействие между вътрешните одитори и одитния комитет в общината способстват за ефективността на дейността по вътрешен одит като цяло.

Последна промяна:
Свалете в pdf