Приключи проекта за водния цикъл на гр. Асеновград

Приключи проекта за водния цикъл на гр. Асеновград 668

На 30.10.2019 г., от 10:30 ч. в зала № 305, ет. 3 в сградата на Община Асеновград ще бъде дадена заключителна пресконференция за приключване на дейностите по проекта и отчитане на постигнатите резултати.

От 12:00 ч. на Пречиствателната станция за отпадъчни води – гр. Асеновград ще се състои официалната церемония „рязане на лента“ на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“.

 Проектът е на стойност: 106 072 089,50 лв. с ДДС, от които:

  • Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 80 033 191,56 лв.
  1. Кохезионен фонд: 68 028 212,82 лв.
  2. Национално съфинансиране: 12 004 978,74 лв.
  • Съфинансиране от община Асеновград: 8 557 899,38 лв.
  • Възстановим от НАП ДДС: 17 480 998,56 лв.

По проекта са изградени и реконструирани канализационни клонове с обща дължина 23 177,46 м и водопроводни клонове с обща дължина 8 082,14 м.

Изградена е Пречиствателна станция за отпадъчни води за 65 350 еквивалент жители.

С изпълнението на проекта е постигнато подобряване и развитие на инфраструктурата за канализационната  и водоснабдителната мрежа в гр. Асеновград. Постигнато е  екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.

С изпълнението на проекта е постигната една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и се подпомага в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му.

С изпълнението на проекта се решава значителна част от проблема за опазване на околната среда, подобрени са санитарно-хигиенните условия за живот на населението.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект: „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“, ДБФП № BG16M1OP002-1.006-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ