С официална церемония приключи Проектът за водния цикъл на Асеновград

С официална церемония приключи Проектът за водния цикъл на Асеновград 448

С церемонията по откриването на пречиствателната станция за отпадни води в Асеновград, която се състоя на 30.10.2019 г., приключи официално „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПОСВ за гр. Асеновград, България” по ОП „Околна среда”. Лентата беше прерязана в присъствието на д-р Емил Караиванов, при чието управление бе реализиран проектът, от временно изпълняващия длъжността кмет инж. Петър Бояджиев, ръководителя на проекта и представител на фирмата изпълнител на ПСОВ. Свещеници от асеновградска духовна околия отслужиха водосвет за здраве и благополучие на новoтo мащабно съоръжение в полза на града.

Преди церемонията в зала № 305 в сградата на Общината беше дадена заключителна пресконференция за отчитане на постигнатите цели и резултати след изпълнението на проекта. На пресконференцията присъстваха представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” към Министерство на околната среда и водите, представители на общинската администрация, изпълнителите по проекта и журналисти.

Проектът е изпълнен, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0001-C01, подписан между Oбщина Асеновград и Министерство на околната среда и водите на 26.10.2016 г.

 Проектът е на стойност: 106 072 089,50 лв. с ДДС, от които:

  • Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 80 033 191,56 лв.
  1. Кохезионен фонд: 68 028 212,82 лв.
  2. Национално съфинансиране: 12 004 978,74 лв.
  • Съфинансиране от община Асеновград: 8 557 899,38 лв.
  • Възстановим от НАП ДДС: 17 480 998,56 лв.

По проекта са изградени и реконструирани канализационни клонове с обща дължина над 23 км и водопроводни клонове с обща дължина над 8 км. Изградена е Пречиствателна станция за отпадъчни води за 65 350 еквивалент жители. Изградените обекти са въведени в експлоатация и за тях е издадено Разрешение за ползване от 18.10.2019 г.

С изпълнението на проекта се изгради най-съвременната и голяма пречиствателна станция за отпадни води в България. 5 567 е допълнителнияt брой жители с осигурен достъп до подобрено водоснабдяване. Допълнителният брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води е 65 350 еквивалент жители. Товарът на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство, също отговаря на броя от 65 350 еквивалент жители. Загубите на вода бяха намалени от 53% към настоящия момент до 46% след изпълнение на проекта.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ