Започна събирането на заявления за безплатна подмяна на отоплителни уреди в Асеновград

Започна събирането на заявления за безплатна подмяна на отоплителни уреди в Асеновград 5380

Община Асеновград изпълнява проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград, финансиран по Процедура „За по-чист въздух!“ по Програма „Околна среда“ 2021 г. - 2027 г.

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев и ръководителят на Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021 г. - 2027 г. Галина Симеонова подписаха Административен договор на 13.03.24 г. за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) на стойност 27 379 011,13 лв. (двадесет и седем милиона триста седемдесет и девет хиляди и единадесет лева и тринадесет стотинки), от които:
- 23 272 159,46 лв. (двадесет и три милиона двеста седемдесет и две хиляди сто петдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) от Европейския фонд за регионално развитие
и
- 4 106 851,67 лева (четири милиона сто и шест хиляди осемстотин петдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници за замърсяването на въздуха на територията на община Асеновград. Изгарянето на големи количества въглища и дърва имат значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10). Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важeн. Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. Използването на стари печки и котли води до допълнително замърсяване на въздуха. Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве.

От 06.06.24 г. домакинствата на територията на община Асеновград могат да заявят желанието си за участие в проекта, чрез подаване на заявление в обособен за целта офис, разположен в Асеновград, с адрес: пл. „Акад. Николай Хайтов“ №4 - сградата на НЧ „Родолюбие“, ет. II, стая 5.

Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища). В рамките на дейността ще бъде извършено следното:
1. Изготвяне на указания за набиране на заявления и оказване на съдействие за сключване на договор за подмяна на топлоуред на твърдо гориво със собственика/ците на жилищен имот.
2. Извършване на огледи от технически екипи във всички обекти, за които лицата са попълнили и подали заявление за кандидатстване. В случаите, в които ще бъде извършвана подмяна на уред на твърдо гориво в домакинства, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, които получават помощи за отопление през зимния сезон и избраната алтернатива е термопомпа „въздух - въздух“, изпълнителят следва да даде препоръка за монтиране на фотоволтаична система за собствено потребление и съоръжение за локално съхранение на енергия – батерия.
3. Консултации на гражданите и подпомагане за попълване на изискуемите документи чрез дейности като:
− организиране на информационни срещи;
− комуникация по електронна поща – разпращане на информационни материали и на заявления за подмяна на топлоуредите;
− разкриване на телефонна линия – с цел разясняване на условията за допустимост и подпомагане на попълването на заявленията;
− разкриване на  офиси за попълване и прием на заявления;
− поддържане и актуализиране на информация за проекта и на образци на необходимите документи на сайта на общинската администрация.
4. Проверка за липсата на двойно финансиране и конфликт на интереси и други необходими проверки на заявените от лицата обстоятелства.
5. Класиране по приоритетност на подалите заявления граждани, в случай на недостиг на финансов ресурс заради висок интерес, от страна на гражданите - кандидати.
6. Оказване на съдействие при сключване на договори, включително изменение на сключени вече договори (при необходимост).

В изпълнение на дейността се очаква да бъдат обработени заявления на до 3000 домакинства. Технически екип ще извършва консултации на гражданите и подпомагане при попълване на изискуемите документи.

За допълните въпроси по програмата: тел.: 0878 44 73 29 / e-mail: asenovgrad@greenair.bg ; сайт: www.asenovgrad.bg .

Последна промяна:
Свалете в pdf