Обществен съвет за социално подпомагане

Общественият съвет по социално подпомагане към Община Асеновград е създаден с решение на Общински съвет във връзка с разпоредбите на чл. 35, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
 
В съвета са включени заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи. Общественият съвет оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол върху тяхното осъществяване.
Функции на Обществения съвет:
  • Съдейства за провеждане на политиката в областта на социалните помощи в общината.
  • Съдейства и подпомага за разработването на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи.
Молби, сигнали и жалби, имащи отношение към сферата на социалното подпомагане, адресирани до Обществения съвет по социално подпомагане, се подават в деловодството на Община Асеновград на адрес: гр. Асеновград, пл. ”Академик Николай Хайтов” №9, ет.2, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
 
Общественият съвет има право да изисква и да получава информация от дирекция "Социално подпомагане" за дейността в областта на социалните помощи.
 
При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи, Общественият съвет уведомява писмено председателя на Общинския съвет и инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ