Обществен съвет за социално подпомагане и услуги

Общественият съвет за социално подпомагане и услуги в Община Асеновград е създаден във връзка с разпоредбите на чл. 35 от Закона за социално подпомагане. 
 
С Решение № 36/11.12.2019 г. на Общински съвет – Асеновград е изменен съставът на Обществения съвет за социално подпомагане и услуги в Община Асеновград. Със Заповед на Кмета на Община Асеновград е определен поименният състав на Съвета, а именно:
 
Председател: Иван Чохаджиев – представител на Общински съвет - Асеновград
Секретар: инж. Петър  Петров –  Заместник-кмет на Община Асеновград
 
Членове:
 1. Ася Фотева – Управител на Домашен социален патронаж – Асеновград
 2. Даниела Стоицова - Социален работник в Дом за пълнолетни лица  с физически увреждания - Асеновград
 3. Галина Делчева - Управител на Център за обществена подкрепа - Асеновград
 4. Добромир Кузманов - Директор на Комплекс за социални услуги - Асеновград
 5. Албена Сиракова – Началник на Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към Дирекция “Социално подпомагане” – Асеновград
 6. Свещеник Васил Коройчев –  Представител на Архиерейско наместничество - Асеновград
 7. Веселка Славчева – Представител на организацията на Български червен кръст – Асеновград
Функции на Общественият съвет за социално подпомагане и услуги в Община Асеновград:
 • Общественият съвет по социално подпомагане и услуги съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане и услуги в общината.
 • Общественият съвет по социално подпомагане и услуги обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане и услуги.
 • Общественият съвет съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица като:
 • Общественият съвет осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
 • Общественият съвет приема молби, сигнали, жалби, предложения от граждани, доставчици на социални услуги, неправителствени организации и институции, имащи отношение към сферата на социалните услуги.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ