Обществен съвет за социално подпомагане и услуги

Общественият съвет за социално подпомагане и услуги в Община Асеновград е създаден във връзка с разпоредбите на чл. 35 от Закона за социално подпомагане. 
 
С Решение № 67/16.12.2015 г. на Общински съвет – Асеновград е изменен съставът на Обществения съвет за социално подпомагане и услуги в Община Асеновград. Със Заповед на Кмета на Община Асеновград е определен поименният състав на Съвета, а именно:
 
Председател: Петко Чирпанлиев – представител на Общински съвет - Асеновград
Секретар: инж. Мария Вълканова –  Заместник-кмет на Община Асеновград
 
Членове:
  1. Ася Фотева – Управител на Домашен социален патронаж – Асеновград
  2. Албена Сиракова – Началник на Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към Дирекция “Социално подпомагане” – Асеновград
  3. Албена Атанасова – Директор на Дом за възрастни хора с физически увреждания – Асеновград 
  4. Свещеник Васил Коройчев –  Представител на Архиерейско наместничество - Асеновград
  5. Светлана Анастасова – Представител на организацията на Български червен кръст – Асеновград
Функции на Общественият съвет за социално подпомагане и услуги в Община Асеновград:
  • Общественият съвет по социално подпомагане и услуги съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане и услуги в общината.
  • Общественият съвет по социално подпомагане и услуги обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане и услуги.
  • Общественият съвет съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица като:
  • Общественият съвет осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
  • Общественият съвет приема молби, сигнали, жалби, предложения от граждани, доставчици на социални услуги, неправителствени организации и институции, имащи отношение към сферата на социалните услуги.
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ