Списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки на управление, както и сделки на разпореждане с ограничено право на ползване и ограничено вещно право на строеж

Списък на спортните обекти – общинска собственост, с които могат да се извършват сделки на управление, както и сделки на разпореждане с ограничено право на ползване и ограничено вещно право на строеж по смисъла на Глава единадесета, Раздел ІV от Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Решение №42/29.01.2020 г. , актуализиран с Решения №№1060/26.01.2022 г. ,1539/25.01.2023 г. и №1720/23.05.2023 г. на Общински съвет Асеновград
 
№ по ред
Спортни обекти  и съоръжения
1.
Поземлен имот с идентификатор 32341.36.23 по кадастралната карта на с. Избегли, целия с площ от 17 659 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион  и построената в имота сграда с  кадастрален №32341.36.23.1, на един етаж, със застроена площ от 62 кв.м. с предназначение: спортна сграда, база.  За имота е отреден УПИ – спортно игрище, кв.10 по  Подробния устройствен план на с. Избеглии. Акт за публична общинска собственост №957/ 28.11.2003 г.
2.
УПИ ІІ-спортен терен, кв.48, по плана на с. Червен, целия с площ от 15 560 кв.м, ведно с построената в него масивна съблекалня със застроена площ от 68 кв.м., Акт за публична общинска собственост № 963/07.01.2004 г.
3.
Поземлен имот с  идентификатор 06029.502.256 по кадастралната карта на с. Боянци, с площ от 21 850 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване – стадион и построената в имота сграда – съблекалня с кадастрален № 06029.502.256.1, със застроена площ от 80 кв.м., на един етаж, предназначение: спортна сграда, база. Имотът попада в УПИ ІІ-стадион, игрище, зеленина, кв.23 по Подробния устройствен план на с. Боянци. Акт за публична общинска собственост №3889/20.01.2012 г.
4.
Поземлен имот с идентификатор 72789.502.264 по кадастралната карта на с. Тополово, с площ от 31.902 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построената в имота масивна сграда – съблекалня на един етаж със застроена площ от 93 кв.м. За имота е отреден УПИ - спортен терен, кв.9 по Подробния устройствен план на с. Тополово. Акт за публична общинска собственост № 2619/27.03.2008 г.
5.
Поземлен имот с идентификатор 55590.111.364 по кадастралната карта на с. Патриарх Евтимово, с площ от 9.836 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за други видове спорт. За имота е отреден УПИ ІІ-спорт, кв.47 по Подробния устройствен план на с. Патриарх Евтимово. Акт за публична общинска собственост № 2912/ 10.11.2008 г.
6.
Поземлен имот с идентификатор 69273.16.77 по кадастралната карта на с. Стоево, с площ от 6856 кв.м., трайно предназначение: земеделска територията, начин на трайно ползване  – стадион и построената в имота сграда с кадастрален № 69273.16.77.1, застроена площ от 241 кв.м., на един етаж,  предназначение: друг вид сграда за обитаване. Акт за публична общинска собственост № 3937/ 15.02.2012 г.
7.
Поземлен имот с идентификатор  00702.511.250 по кадастралната карта на гр. Асеновград, целият с площ от 14 661 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион ; Част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 11110 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построените в имота  сгради: Сграда  №00702.511.249.1, със застроена площ  от 181 кв.м., на един етаж, предназначение : административна, делова сграда (съблекалня) ; Сграда № 00702.511.249.2 със застроена площ 24 кв.м., на един етаж , предназначение: селскостопанска сграда. Площта на  поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград е 13330 кв.м. Акт за публична общинска собственост №6313/31.10.2016 г.
 Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.248 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  целият с площ  от 206 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за обществена сграда, комплекс;  Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.247 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  целият с площ  от 13 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за жилищни нужди;  Акт за публична общинска собственост №6314/31.10.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.296 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ  от 1110 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за спортен  обект;  Акт за публична общинска собственост №6264/15.09.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.237 по кадастралната карта на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ  от 335 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен  имот за жилищни нужди;  Акт за публична общинска собственост №6265/15.09.2016 г.
           Част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.241 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 1 750 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:  Незастроен имот за спортен обект; Акт за публична общинска собственост №110/10.03.1998 г.
Имотите попадат в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв.36 по ПУП на гр. Асеновград.
8.
Поземлен имот с  идентификатор 38385.211.410 по кадастралната карта на с. Конуш, с площ от 19.069 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион – Акт за публична общинска собственост № 3463/20.12.2010 г. и  разположената в имота сграда   с кадастрален № 38385.211.410.1, със застроена площ от 75 кв.м., на един етаж,  предназначение: спортна  сграда, база – Акт за публична общинска собственост № 5000/19.09.2013 г.
9.
Поземлен имот с идентификатор 31108.43.168 по кадастралната карта  на с. Златовръх, с площ от 16.922 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: спортно игрище – Акт за публична общинска собственост № 2605/25.02.2008 г. и разположената в имота сграда с кадастрален №31108.43.168.1, със застроена площ от 116 кв.м., на един етаж, предназначение: спортна  сграда, база – Акт за публична общинска собственост № 5154/27.11.2013 г.
10.
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.519.146 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ 542 кв.м. с начин на трайно ползване: Спортно игрище. За имота е отреден незастроен пар. Х – „Спортна площадка”, кв. 198 по плана на гр. Асеновград /АПОС №575/14.12.2000 г./.
11.
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 99088.501.159 по кадастралната карта на кв. Долни Воден с площ от 29140 кв.м., с НТП – стадион и  построената в имота сграда с кадастрален №99088.501.159.3, със застроена площ от 82 кв.м., на един етаж, с предназначение: спортна сграда, база. За имота е отреден УПИ І – Спортен терен, кв. 7 по ПУП на гр. Асеновград, кв. Долни Воден /АПОС №6785/14.02.2019 г./.
12.

Поземлен имот с кадастрален № 00702.534.135 по кадастралната карта на гр. Асеновград, целият с площ от 38 025 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен имот за спортен обект /за имота е отреден УПИ I- 534.135, спорт и развлечения, кв. 2 по ПУП на гр. Асеновград, ПЗ „Изток“/, съгласно АПОС № 7425/23.02.2022 г.

13.
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 99087.504.365 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Горни Воден, целият с площ от 5 650 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия,  начин на трайно ползване: спортно игрище
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 99087.504.253 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Горни Воден, целият с площ от 8 192 кв.м., ведно с построената в имота масивна селскостопанска сграда /съблекалня/ с кадастрален №99087.504.253.1, на един етаж, със застроена площ от 71 кв.м.
Двата поземлени имота образуват УПИ за игрище, кв. 6 по ПУП на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
Акт №7378 за поправка на акт за публична общинска собственост №1176/30.03.2006 г. от 25.11.2021 г.
14.
Поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.527.150 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ 2134 кв. м. /тенис кортове с две съблекални и санитарни възли със застроена площ 69 кв. м., с кадастрален № 00702.527.150.1/, находящ се в УПИ IV – озеленяване и спорт, кв. 270 по плана на гр. Асеновград /АПОС №335 от 01.03.1999 г./
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ