Стратегия за управление на общинската собственост за срок на мандат 2019-2023 г.

 „Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност” -  Чл. 140 от Конституцията на Република България
 

Ефективното управление на общинската собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на общината за устойчиво местно развитие, която включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и историческото наследство и подобряване качеството на живот на хората.

Настоящата стратегия за  управление на общинската собственост на Община Асеновград е разработена в съответствие с изискванията на чл.8 ал.8 от Закона за общинската собственост. Стратегията определя политиката за управление на общинската собственост за периода 2019 -  2023 г. Съобразена е с предизборната програма „Ясен хоризонт за развитие на Асеновград” и извежда като основни приоритети – подобряване привлекателността и качеството на живот в общината; постигане на конкурентноспособна, динамична икономика и инфраструктура; изравняване на стандартите в благоустройството между централна градска част, кварталите и съставните селища и съхраняване на духовността.

Основните принципи, които ще следва община Асеновград в процеса на управление на имотите – общинска собственост са открито, почтено и предвидимо управление, прозрачност при управление и разпределение на общинските активи, спазване на законите, зачитане на морала, добрите нрави и обществените очаквания, отговорност, ефективност и контрол при управлението на общинската собственост, като стратегически ресурс на общината, средство и среда за превръщане на Асеновград в европейски град с устойчиво развитие, отговорен към хората и достъпен за всички.

Местните власти в България все по – често са изправени пред предизвикателства при предоставянето на публични услуги в условията на променящи се демографски тенденции и произтичащите от това нужди от услуги. Нарастващите изисквания към качеството на тези услуги в условия на недостиг на ресурси се превръща в критичен фактор. Ефективното управление на общинската собственост и планирането на капиталовите разходи гарантира насочването на ограничените ресурси към най – приоритетните области и нужди.

Разработването е продиктувано, както от нормативните изисквания за управление на публичния ресурс, така и от желанието за равнопоставеност на населените места в общината, отчитане на  специфичните потребности на населението  в селата,  създаването на предпоставки за идването и развитието на нови икономически структури и разработване на действащи промишлени зони на територията на общината.

Стратегията включва:
- Основните цели, принципи  и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
- Анализ на състоянието на общинската  собственост.  Рискове и слаби страни. Политики и задачи.
- Мерки за оптимизиране на процеса по планиране на управлението на собствеността.
 
І. Основните цели, принципи  и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото – собственост на Община Асеновград се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет в интерес на населението на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, както и на останалите законови и подзаконови и вътрешни нормативни актове.
Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на общинския план за развитие на Община Асеновград за периода до 2020 г. включително.
 
1. Основни цели:
Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността и осъществяване на контрол.
Отношение към общинската собственост с грижата  на добър стопанин. Поддържането й  в оптимален обем, структура и стремеж към оптимално управление  в интерес на населението.
Увеличаване на приходите от управление на собствеността в общинския бюджет.
Оптимизиране на разходите при управление на общинската собственост.
Ефективно и прозрачно управление на общинската собственост.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост

Основните принципи при  управление и разпореждане с общинската собственост залегнали в Стратегията за управление  и разпореждане с общинската собственост за периода 2019 – 2023 г. ще продължат да бъдат водещи в работата на ръководството и администрацията на общината.

2.1. Законосъобразност
Действията на органите на местната власт - общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници изцяло са в съответствие  със законовите и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.
 
 2.2. Приоритетност на обществения интерес
При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите /общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници/ приоритетно следят за защита на обществения интерес.  Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
 
2.3. Целесъобразност
Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.
           
2.4. Публичност /откритост
При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона и чрез широко достъпни средства.
 
2.5. Състезателност при  разпореждането.
Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС. 
 
2.6. Плановост
Управлението на общинските имоти се извършва въз основа на мандатна Стратегия за управление на общинската собственост и годишни програми за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приемани от Общински съвет - Асеновград, по предложение на кмета на общината.
 
2.7. Отчетност
Предоставя се периодично информация на обществеността за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление чрез поддържането на актуални публични регистри. Ежегодно до 31 Януари кметът на общината представя пред Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за предходната година.
 
2.8. Вътрешен контрол
Ежегодни проверки от звено „Вътрешен одит” на различни аспекти от дейността по управление и разпореждане с общинската собственост.
 
3. Приоритети
Основните приоритети в работата на общинска администрация по придобиване, управление и разпореждане с общинското  имущество са:
 
3.1. Подобряване на ефективността в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.
3.2. Увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова собственост.
3.3. Привличане на средства от държавата, както и такива по европейски програми за модернизация и изграждане на обекти общинска собственост в областта на образованието, културата, спорта.
3.4. Социална политика насочена към  подкрепа на най-уязвимите и най-безпомощните наши съграждани.
 
Управлението на собствеността се реализира чрез:
- Планиране на дейността по управление на собствеността със стратегии и годишни програми за управление на общинската собственост;
- Изпълнение на програмите по управление на собствеността;
- Отчитане на резултатите от управление на общинската собственост и осъществяване на вътрешен контрол.
 
Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е свързано с избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за придобиване, разпореждане и управление на собствеността.
Имотите общинска собственост, определени по закон като публични и частни по своя характер са класифицирани по функции и оценени като потенциал според следните признаци:
 
Според предназначението им:
- имоти, които се използват за административни нужди (сградите на общинска администрация и кметствата);
- имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни, социални, културни, спортни и др.) и за изпълнение на различни проекти на общината с важно социално значение;
- имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне на публични услуги, с които могат да се извършват сделки по управление и разпореждане – т.н. „свободни имоти” (частна общинска собственост по Закона за общинската собственост);
 
Според финансовите резултати от управлението:
- имоти източници на приходи;
- имоти източници на разходи;
 
Според потенциалните възможности за управлението на имотите:
- общински имоти за разпореждане;
- общински имоти, които общината трябва да запази за свои нужди;
- общински имоти, които общината трябва да ремонтира, реконструира, санира;
- имоти, които общината трябва да придобие от трети лица (когато наличните общински имоти не отговарят на нуждите на общината).
 
Характерът и спецификата на отделните видове собственост предполагат конкретните политики при управлението и разпореждането с тях да бъдат самостоятелно определени.   
Доброто управление на общинската собственост, носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, учредяване на възмездно право на ползване, продажби, право на строеж и др.
В изпълнение на стратегията се приемат годишните програми, които се изготвят въз основа на конкретни писмени предложения на кметовете и кметските наместници, управителя на дейност “Пазари и тържища” и по предложение на кмета на общината се приемат от Общинския съвет. В програмите са включват и всички обекти – общинска собственост, които остават непродадени и неотдадени под наем през предходната година и такива, за които са постъпили в общински съвет или в общинска администрация заявления и инвестиционни намерения от фирми и граждани.
Предложенията за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост се  изпълняват с цел изпълнение на заложените приходи в бюджета на общината.  
 
ІІ. Анализ на състоянието на общинската  собственост за периода 2015 – 2019 г.  Рискове и слаби страни. Политики и задачи.
 
Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности.
За периода 2015 - 2019 година има съставени общо 921 акта за общинска собственост, от които 281 броя за  публична  и 640 броя за частна общинска собственост. Отписани са 103 броя имоти, в резултат на извършени разпоредителни действия и в резултат на влезли в сила изменения на ПУП.
 
Структурирането по вид и предназначение на  актуваните за периода имоти – общинска собственост е следното:
- земя – частна общинска собственост – обща площ 2803.33 дка, от които:
земеделска земя – 2479.646 дка;
земя в регулация -  189.064 дка;
водни обекти (водоеми ) – 134.620 дка;
 
- земя – публична общинска собственост – обща площ 7336.539 дка, от които:
земеделска земя – 7336 дка;
земя в регулация -  0.539 дка.
сгради и самостоятелни обекти – общо 35 броя.
 
Във връзка с подобряване качеството на електрозахранването на абонатите в с. Мулдава и с. Добростан, Община Асеновград отстъпи на ЕВН България право на строеж за изграждане на БКТП в тези населени места.
През 2016 година с цел изграждане на обект – публична общинска собственост : част от бул. „Васил Левски”, Общината придоби 69 кв.м. собственост.
Придобиването на имоти чрез покупка и отчуждаване в редица случаи е основна предпоставка за изпълнение на общинските политики.
Във връзка с § 6 от ПЗР на Закона за народните читалища е учредено безвъзмездно право на ползване на земеделски земи до 50 дка на две читалища – с. Златовръх и с. Избеглии. Община Асеновград придоби  чрез покупко-продажба от частни лица 1667 кв.м. попадащи в стадиона на с. Нови извор и 1470 кв.м. в с. Патриарх Евтимово, които попадат в парка на селото. През м. декември 2017г. Община Асеновград придоби от „ТОПЛИВО” АД чрез договор за покупко – продажба  сграда на един етаж с КИ 00702.526.85.9 по КК на Асеновград, с площ 32 кв.м., попадаща в УПИ І – училище, кв. 290 по плана на Асеновград (в двора на ОУ „Петко Каравелов”).
Във връзка с изграждане на обект с национално значение: път ІІ-86 ”Пловдив-Асеновград - Смолян, участък от км 14+860 до км 24+819 на територията на област Пловдив, община Асеновград прехвърли безвъзмездно, чрез дарение, на АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, за изграждане на ново кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден на път II-86 „Пловдив – Асеновград”  5 имота в землище кв. Долни Воден и 2 имота в землището на  кв. Горни Воден. За  изграждане на ново кръгово кръстовище при км 25+100 на път II-86 на територията на област Пловдив.     /при „Калцит” АД/ бяха прехвърлени безвъзмездно, чрез дарение на АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” още 12 недвижими имота в регулацията на гр. Асеновград.
През 2018г. община Асеновград и “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, сключиха договор за: учредяване на  възмездно, безсрочно право на строеж върху поземлен имот – публична общинска собственост с кадастрален идентификатор 38385.111.101 по кадастралната карта на с. Конуш, местност „Дялниците”,  с площ 55184м2, трайно предназначение – земеделска територия, НТП – пасище, за построяване на стъпка на стълб № 63  с площ 68 кв.м. и  възмездно, безсрочно сервитутно право за прокарване на въздушна линия с прилежаща сервитутна зона с обща площ на сервитутната ивица 5923м2 върху поземлен имот – публична общинска собственост с КИ № 38385.111.101 по КК на с. Конуш, местност „Дялниците”, целият с площ 55184кв.м., трайно предназначение – земеделска територия, НТП– пасище,  съгласно скица-копие от  ПУП-ПП, одобрен със зап. №РД-02-15-35/11.04.2017г. на МРРБ, влязлъл в сила на 29.05.17г. 
Политиката на Общината бе насочена не само към увеличаване на собствените приходи чрез извършване на  разпоредителни сделки, а и към увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова такава.
Продължава актуването на предадените от ОС ”Земеделие” земеделски земи и съставянето на нови актове на общински имоти, съгласно чл.59, ал.1 от ЗОС – по действащата кадастрална карта.   
С цел разширение на гробищен парк „Лаково”, община Асеновград придоби от частни лица чрез покупко – продажба 5 имота с обща площ 17 419 кв.м. в м. „Манда гьол” на обща стойност 34 100 лв. В процес на закупуване е още един имот с площ 4799 кв.м. на стойност 9400 лв.
Със заповед № ДС-12-1/08.01.2019г. на Областен управител на Област Пловдив бе одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за  обект с първостепенно общинско значение: ”Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращо се трасе на път ІІ-86 в участъка „Пловдив-Асеновград”. Във връзка с това са издадени 56 броя заповеди на Кмета на община Асеновград за отчуждаване на частни имоти по ред и съдържание, описан в ЗОС - с общо 163 собственика в тях. Изплатено е равностойното парично обещетение на собствениците на 42 броя имота, предстои изплащане на 14 броя имота.
Придобиването на имоти чрез покупка и отчуждаване в редица случаи е основна предпоставка за изпълнение на общинските политики.
Общината придобива собственост, както в урбанизираните територии на населените места така и извън тях.
В Община Асеновград се водят и поддържат публични регистри, които предоставят актуална информация за видовете и категориите общински имоти, техния размер, предназначение, местоположение и др., за които са съставени актове за общинска собственост. Освен това се поддържа и публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти. На интернет страницата на общината се обявява годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, разработена на база анализите и идентифицираните нужди, свързани с общинската собственост. 
Общината е обезпечила всички свои структури с помещения и сгради, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост и подзаконовите нормативни актове. Свободни нежилищни имоти, които не са необходими на органите на общината са предоставени безвъзмездно за управление на други структури на бюджетна издръжка.
Проблем представляват сградите на отдавна закритите учебни заведения по кметствата. Вследствие на неизползването им те се рушат и са обект на посегателства. Законът за Народната просвета е ограничил възможностите за ползване на тези имоти. Продължителната кореспонденция водена с Министерството на образованието и науката до момента не е дала  очаквания резултат. Община Асеновград е получила откази на изпратените искания за промяна отреждането на осем училища.
Свободните сгради, които не се използват в момента са в недобро състояние. Това се отнася особено за сградите по селата – закрити училища, детски градини, бивши административни сгради и др. Поддръжката, ремонта и охраната на тези сгради – общинска собственост, които не се ползват ефективно представлява сериозен проблем за общината, поради липса на средства. Като последица от проблемите в стопанисването амортизациите се увеличават и сградите се рушат, което води до намаляване на пазарната им цена. При липса на алтернативни методи за ползване и управление, тези сгради следва да бъдат предлагани за продажба.
Дейността по управлението на собствеността е възложена на отделните функционални звена на администрацията, а именно:
Кметовете на кметства и кметските наместници упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за опазването, поддържането и охраната на общинското имущество и контролират спазването на поетите задължения от наемателите и ползвателите на общински имоти и вещи на територията на населените места.
Дирекция “Управление на общинските активи и транспорт” чрез отдел “Управление на общинската собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и гл. експерт “Земеделие и гори” към отдел “СБСКЕ” осъществяват функциите си по чл. 27(2) от Устройствения правилник на общинска администрация.
Експертите “Жилищна политика” към  Дирекция “Хуманитарни дейности” подпомагат дейността на кмета по управление на общинския жилищен фонд.
Организирането и провеждането на процедури за учредяване на общински концесии и следконцесионния контрол се осъществява от отдел “Управление на общинската собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”
Обектите, находящи се на общинските пазари и градския плувен басейн се управляват от Дейност “Пазари и тържища”.
Независимо от активността на администрацията в различните й звена, ефективността в управлението и разпореждането с общинското имущество зависи най – вече от инвестиционния интерес на физическите и юридическите лица.
Отдаването под наем на свободни нежилищни обекти или части от тях, с цел прозрачност в управлението се е осъществявало чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване и публично оповестени конкурси.
След „Конструктивно обследване с техническа експертиза с предписания за обновяване, усилване, укрепване или премахване на отводнителна система и носеща конструкция на част от централната зона и площад „ Акад. Николай Хайтов”  и в изпълнение на Решение № 1702/19.12.2018г. на Общински съвет – Асеновград е преустановена дейността  в Търговския център до приключване на строително – ремонтните работи. Това е довело до намаляване на приходите от наем.
Приходите на общината включват и приходи от общински жилища. Наблюдава се засилен интерес от страна на наемателите към закупуване на общинските жилища, в които са настанени по административен ред. В изпълнение на отделни решения на Общински съвет – Асеновград е дадена възможност на наемателите на общински жилища, да ги закупят по пазарни цени без търг или конкурс. За предходният мандат са  реализирани 23 /двадесет и три/ сделки с общински жилища на обща стойност 672 900 лв.
Стопанисването на общинските жилища е част от управлението на собствеността и се изпълнява от  Дирекция “Хуманитарни дейности”. Дейността по управлението на жилищния фонд се определя от  решенията на комисия по чл. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани за настаняване под наем и продажба на общински жилища, в чийто състав са включени и представители на Общинския съвет.
Списъкът на общинските жилища и тяхното разпределение по видове, предвид потребностите на Общината се одобрява от Общински съвет.
Жилищната политика на община Асеновград е насочена към търсене на възможности за решаване на жилищните проблеми на крайнонуждаещи се граждани, в т.ч. граждани с тежки здравословни проблеми, самотни родители, които са включени в окончателен списък за настаняване. В общинските жилища са настанени самотни и възрастни хора, и такива с различни заболявания, които не са в състояние да се грижат сами за себе си.
 
През последните години се наблюдава повишен интерес от страна на населението към земеделските земи. В изпълнение на решение № 1667/21.11.2018г. на Общински съвет – Асеновград в началото на 2019г. са  организирани и проведени публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд, без мери, пасища и ливади в 11 землища (Асеновград, Горнослав, Добростан, Жълт камък, Златовръх, Избеглии, Конуш, Мулдава, Орешец, Стоево и Новаково).
Очакваните приходи от управление на общинската собственост за 2019 г. са 949 968  лв. без ДДС,  формирани от наеми на общински нежилищни имоти, общински жилища,  земеделски земи  и приходи от Дейност „Пазари и тържища„.
 
Значително е намалението в сравнение с предходни години в приходите от наем от Дейност „Пазари и тържища„ – около 80 000 лв., което е резултат  от преустановяване дейността на Търговския център, считано  от 01.04.2019 г. Същевременно Търговския център  продължава да генерира разходи  за СОТ, пожароизвестителна система и др.
 
Дейност „Пазари и тържища„  осъществява и дейностите по управлението и стопанисването на плувния басейн в града. Градският басейн работи около три месеца и половина. За последният  сезон  приходите от неговото управление са в размер на 94 907 лв., включващи  наем, такса за търговия на открито, продажба на месечни абонаментни карти и единични посещения. За нормалното функциониране на плувния басейн се заделят ежегодно и не малко средства за ремонт и поддръжка. Така печалбата за последния сезон е  около 20 000 лв.
 
Община Асеновград е собственик и на 29 язовира, находящи се в различни землища на общината. С Решение № 1540 на Общински съвет – Асеновград от 29.08.2018г. е дадено съгласие, за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на собствеността върху общинските язовири, без тези, които са предоставени на концесия. Община Асеновград е изпратила до Министъра на икономиката заявление с мотивирано предложение за безвъзмездно прехвърляне на държавата на правото на собствеността върху общинските язовири. В момента тече процедура по придобиването им от  страна на държавата.
 
Рискове и слаби страни
- неприключил и бавен процес на идентификация  и актуване на общински имоти, поради неточности в кадастралната карта;
- риск от намаляване на общинската собственост в резултат на съдебни спорове и обезщетения
- лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;
- тромава кореспонденция между Общината и отделни министерства и други държавни структури.
 
Политики и задачи
Като основни политики  при управление на общинската собственост за мандат  2019 - 2023 г. ще залегнат  поетите в предизборната програма ангажименти за развитие на  Община Асеновград.
Отговорно  отношение към общинската собственост и предприемане на действия за увеличаването й, чрез проучване и актуване на нови имоти, придобиване на съсобствени имоти чрез откупуване частта на физическите или юридическите лица или замяна;
-  Изготвяне на проекти за кандидатстване по оперативни програми за осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите. Ремонтиране и саниране на  всички опасни и рушащи се сгради и съоръжения на територията на Община Асеновград;
- Търсене на възможности за решаване на проблема със закритите училища и детски градини;
- Промяна на политиката за градските пазари, като се оформят дневни пазари с цел  стимулиране на  земеделските производители;
- Изграждане на общински паркинги след  обсъждане и одобряване от обществеността на схема;
- Създаване на мини паркове в кварталите и модерна и красива визия на  градския парк;
- Определяне и обозначаване на  специални подходящи места за разходка на домашни любимци;
-  Изграждане на модерен футболен стадион, нова съвременна спортна зала със закрит плувен басейн.
 
Оптимизацията  на действията по управление  на общинската собственост гарантират устойчивост на развитието на общината.
Анализът  на необходимостта от разпореждане с общинско имущество следва да представи баланса между нуждите от приходи на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните в момента на общината  имоти от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти и движими вещи.
Разпореждането с общинско имущество като краен резултат трябва да е съобразено с постигането на основните цели на развитие на общината като цяло.
Разпореждането с общинско имущество се извършва в съответствие с нормативните изисквания и цели:
- Увеличаване на собствените приходи;
- Придобиване в собственост на граждани на общинска земя, върху която са изградени жилищните им сгради;
- Придобиване на имоти на частни лица в собственост на общината;
- Прекратяване на съсобственост чрез продажба на земя.
             
В изпълнение на приходната част на бюджета на Общината, както и в изпълнение на отделните Програми за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2015–2019 г. са проведени публични търгове за продажба на общинско имущество. Реализирани са 194 разпоредителни сделки и са учредени вещни права върху 23 имота.
           
Рискови и слаби страни
- Неизпълнение на заложените в приходната част на бюджета средства от разпоредителни сделки;
- Некоректни купувачи на общински имоти и вещи;
- Риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;
 
Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
Финансова стабилност и осигуряване на достатъчно средства за осъществяване на инвестиционната програма;
Извършване на разпоредителни сделки с неефективна и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес при отдаване под наем;
Промяна в характера на собствеността на сгради, загубили предназначението си на публична общинска собственост в частна общинска собственост с цел възможност за извършване на разпоредителни сделки;
 
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
„ ЯСЕН ХОРИЗОНТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА АСЕНОВГРАД”, това е мотото на което е  подчинена  настоящата стратегия.
Реализирането и изпълнението на  посочените по - горе политики  и задачи, осигуряващи постигането на основните цели, ще превърне  Община Асеновград в община с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила културно-историческото и  природното си наследство и  осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, земеделие, туризъм, балнеолечение и услуги.
По своята същност стратегията е отворен документ и може да търпи изменение в целите и приоритетите си за периода на действието си в зависимост от състоянието и възможностите на общината.
Стратегията е основа за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост за съответната финансова година.
Настоящата стратегия обхваща периода от 2019 – 2023 г. Тя се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.
Настоящата стратегия е приета с Решение №.........../..........  на общински съвет - Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ