Дейност „Пазари и тържища”

Дейност „Пазари и тържища”
КОНТАКТИ

Асеновград, 4230, ул. "Ил. Макариополски" № 40


Управител:
Антония Стоянова: 0331/6 26 35,0887243330

Счетоводител:
Росица Стоянова - Ацалова: 0331/6 26 35,0884312054

Касиер:
Пламен Галинчев: 0331/6 26 35,0884312053
 

Правилник за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията на община асеновград /приет с решение № 711/ 30.01.2013 г., изм. и доп. с решение № 1649/ 29.10.2014 г., изм. и доп. с решение № 1951/ 20.05.2015 г., изм. и доп. с решение № 449/ 06.07.2016г/


Такси за ползване 

Приложение 1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград - Такси за ползване на пазари, тържища, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение


Цени на права и услуги

Приложение № 2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград  - ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ (съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ) 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ