ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци"

ОП
КОНТАКТИ
Асеновград, 4230, ул. “Боянско шосе” № 4,
e-mail: depo@asenovgrad.bg
 
директор:
Струмен Авков 0878 978 237

счетоводител:
Милка Караянева: 0882 947 898

еколог:
Красимира Стойчева 0884 660525
 
касиер:
 
 
кантар – 0882 945898
Анка Басмаджиева
Иван Янев
Иван Делчев
 
Работно време: 07.30 ч. – 16.00 ч.
 
 
Обедна почивка – 12.00 ч. – 12.30 ч. ; Почивен ден – 01.01.
 

 

1.Наименование на предприятието и адрес
Общинско предприятие "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" Асеновград
2.Данни за създаване Създадено с решение № 716, взето на Двадесет и шестото Редовно заседание с Протокол № 26 от 30.01.2013г. на  Общински съвет Асеновград
3.Предмет на дейност Дейност по управление на отпадъците.
Депониране на твърди битови и строителни отпадъци с цел обезвреждане.
Управление на производствения процес по начин недопускащ замърасяване на подземните води, повъхностните води, почвите и  разнасянето на неорганизирани емисии в атмосферата.
Извършване на мониторинг на повърхностни, подземни и отпадъчни води по показатели заложени в условията на Комплексно разрешително № 451-Н0/2013г.
Оформяне на отпадъчното тяло спрямо заложените параметри в "План за експлоатация" на депото. Дейностите по депониране се извършват по начин недопускащ разнасянето на неприятни миризми извън границата на производствената площадка - запръстяване на отпадъчното тяло и използване на дезодориращи средства.
Ежегодно се извъшва контрол и измерване на отпадъчното тяло и анализ на отпадъците.
Извършване на наблюдения на общата звукова мощност на площадката и еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката, и мястото на въздействие.
 
 
4.Органи на управление Предприятието се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Асеновград. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, след провеждане на конкурс.
5.Брой заети лица по щатно разписание 16 бр. Към 10.10.2016 г.
6.Предоставено недвижимо имущество Приемна зона с обща площ 16 500 м2 (застроена площ - 13 490 м2, 1-ви етап), която включва :
Зона за приемане на отпадъците с вход-изход, автовишка за визуален контрол
Автокантар с бариери
Административно битова сграда (АБС) с контролно пропусквателен пункт (КПП)
Автомивка и дезинфекционен трап
Вход и вътрешен път до административната и открит склад предназначен за коли
Навес за колесни машини
Открит склад за матерали
Произвидствена зона ( 1-ви етап ), която включва:
"Депо за неопасни отпадъци" - Клетка №1 за неопасни отпадъци с ретенционен басейн, технологични пътища, площадка и навес за верижни машини
"Депо за инертни отпадъци" - Клетка №1 за инертни отпадъци с ретенционен басейн и технологични пътища.

 

 


Цени на права и услуги

Приложение № 2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград - ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ (съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ) 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ