Изменение на обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Стоево, публикувана във в-к "Вестител", бр. 960/ 12-18 април 2019 г.

173

На основание Заповед  № А-773/16.04.2019 г.  на  Кмета на Община Асеновград 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА

Изменя публикуваната във в-к „Вестител”, бр. 960/ 12-18 април 2019 г. обява   за организиране  и провеждане на 13.05.2019 г. от 14.00 часа в сградата  на Община Асеновград на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи  от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Стоево, съгласно Заповед № А-576 от 29.03.2019 г. на Кмета на Община Асеновград, като заличава описаните  имоти под № 1 и 4, а именно:

№ по ред

Кадастрален идентификатор

Местност

НТП

Категория

Площ

/дка/

1.

      69273.2.1

РЕКАТА

НИВА

ІV

5,829

4.

69273.18.10

РЕКАТА

НИВА

ІV

18,6001

Останалата част от обявата публикувана във в-к „Вестител”, бр. 960/ 12-18 април 2019 г. остава непроменена.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ