Конкурсна процедура за възлагане управлението на "Медицински център I - Асеновград"

327
В изпълнение на Решение № 901, взето с Протокол №30 от 29.09.2021 г. на Общински съвет – Асеновград и при спазване разпоредбите на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, комисия назначена със Заповед № А-2116/19.10.2021г. на Кмета на община Асеновград
 
О Б Я В Я В А:
I. Конкурсна процедура за възлагане управлението на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД, ЕИК 115343251, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 28, за срок от три години.
II. Конкурсната процедура се провежда на три етапа:
1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
2. оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитието на лечебното заведение за тригодишен период;
3. провеждане на събеседване с кандидатите.
III. Изисквания към кандидатите:
1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
2. да имат най-малко пет години професионален опит, като лекар и да имат призната специалност;
3. да не са поставени под запрещение;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;
6. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
9. да имат добра репутация и почтеност съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, които се предполагат до установяване на противното.
IV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. писмено заявление за допускане до участие в конкурс
2. автобиография – европейски формат;
3. нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно- квалификационна степен „магистър“ по медицина и свидетелство за призната специалност;
4. актуален документ /свидетелство за съдимост/ – оригинал, доказващ че лицето не е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
5. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години професионален опит като лекар;
6. карта за предварителен медицински преглед и удостоверение от „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, оригинали;
7. декларация за обстоятелствата по т. II. 6, 7 и 8 от изискванията, на които следва да отговарят кандидатите
8. концепция за развитието на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД за тригодишен период, като същата се представи в отделен запечатан плик
Документите за участие в конкурсната процедура се приемат в „Деловодство” на община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9 в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на община Асеновград.
За участие в конкурса се подава заявление към което се прилагат два отделни плика, както следва:
1. плик № 1 съдържа документите, изброени в IV. т.2.,3.,4.,5.,6. и 7;
2. плик № 2 съдържа концепцията по ІV.т.8.
Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан, непрозрачен плик, надписан с трите имена на кандидата, наименованието на публичното предприятие – лечебно заведение и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното подаване. За всяко подадено заявление се предоставя входящ номер.
Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово - икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на „Медицински център I – Асеновград” ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.
Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура ще се публикува на интернет страницата на община Асеновград
Срок за подаване на документи: до 17:00 часа на 18.11.2021 г. включително.
 
Д-р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 

Заявление за участие в конкурса

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ