КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК“ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В АСЕНОВГРАД“, ДОГОВОР № BG-RRP-1.009-0003-C01, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ (NEXTGENERATIONEU)

396
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
ЗА ИЗБОР НА „МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК“ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В АСЕНОВГРАД“, ДОГОВОР № BG-RRP-1.009-0003-C01, ФИНАНСИРАН ОТ  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТА СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ (NEXTGENERATIONEU)
 
1. Описание на длъжността:
Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности, свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа -  разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта. Работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа. Обучава и развива способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот и актуални теми от ежедневието му. Стимулира участието на младежите в общността, в различни доброволчески инициативи, сътрудничество с публични институции и неправителствените организации.
Младежкият работник познава и актуализира знанията си по отношение на нормативната база определяща местните и национални политики в младежкия сектор.
Участва в дейности по социално сближаване и организиране на съвместни инициативи с представители на младежките центрове, изградени в България, както и в международни обмени с представители на младежки центрове в Европа.
Младежкият работник е отговорен за сигурността на други хора (участници, зрители, гости), за спазването на сроковете и поетите договорни ангажименти към физически и юридически лица, за качеството и начина на изпълнение на младежките дейности, услуги, прояви и инициативи, за спазване на изискванията и удовлетворението на потребителите и партньорите, за опазването на материалната база, оборудване и съоръжения.
 
2. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
 • Образователно-квалификационна степен: висше, степен бакалавър или  магистър;
 
3. Допълнителни изисквания към кандидатите, носещи предимство за заемане на длъжността:
 • Опит в извършване на подобен вид дейност;
 • Владеене на английски език;
 • Добро ниво на владеене на втори чужд език;
 • Компютърна грамотност;
 • Участие като доброволец;
 • Иницииране на младежки инициативи;
 • Участие в реализиране на проекти;
 • Добри комуникативни умения;
 • Лица, проявяващи отговорност, коректност; дружелюбно отношение; генериране на идеи и нестандартни решения; спазването на срокове; умение за работа в екип.
 
4. Брой работни места, за които е обявен конкурсът за тази длъжност: 2 бр.
 
5. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Асеновград.
Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
Конкурсът се осъществява на два етапа:
І част – подбор по документи
ІІ част – събеседване
 
6. Брутна заплата: 1425 лв.
 
7. Срок на договора и работно време: Краен срок на трудовия договор е 30.06.2026 г.– края на проект „Изграждане на младежки център в Асеновград“, договор № BG-RRP-1.009-0003-C01“. Работно време: Пълен работен ден.
 
8. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
 • Професионална автобиография ;
 • Диплом за придобита образователно-квалификационна степен /копие/;
 • Документ, доказващ владеене на английски език;
 • Документ, удостоверяващ професионален опит /трудова, осигурителна, служебна книжка – копие/;
 • Копия от сертификати, удостоверения за придобити ключови компетенции за позицията;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 
9. Място на работа
 • Община Асеновград
 
10. Срок за подаване на документите:
От датата на публикуване на обявата до 24 юни 2024 г. включително.
 
11. Mясто за подаване на документи:
Документите се подават лично в Деловодството на Община Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9,  гр. Асеновград или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност електронен адрес. Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.
При приемане на предложенията върху плика се отбелязват – входящ №, дата и час на внесеното предложение и тези данни се вписват във входящ регистър.
До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
 
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград.
 
Подробна информация във връзка с провеждането на конкурса може да бъде получена
от Милка Казанова - Главен специалист в отдел АИМТО, Община Асеновград Тел.:0331/20330, 0884 312043.
 

Проект „Изграждане на младежки център в Асеновград“, договор  № BG-RRP-1.009-0003-C01, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU (Следващо Поколение ЕС) по Националния план за възстановяване на устойчивост на Република България (НПВУ)
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ