Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжност директор на ДГ "Пролет" Асеновград

909
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД,  ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 5 на Закона за предучилищното и училищното образование
 
О Б Я В Я В А
 
Конкурс за заемане на длъжността директор на   ДГ  „Пролет”,  Асеновград,  община Асеновград.
 
Конкурса ще се проведе чрез защита на план – програма и събеседване с кандидата, свързано със законовата и подзаконовата нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието.
С кандидата, класиран на първо място, ще възниква срочно /за три години/ трудово правоотношение. Цялостната организация по провеждането на конкурса се осъществява при спазване на утвърдени със Заповед на Кмета на община Асеновград „Правила”. 
 
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА ЗА ДОПУСКАНЕ  В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА  ДЛЪЖНОСТТА
 
 1. Да е български гражданин.
 2. Да не е осъждан на лишаване от свобода с влезла в сила присъда за умишлено престъпление.
 3. Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява учителска професия и /или/ родителски права.
 4. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
 5. Да няма наложени дисциплинарни наказания, освен ако наказанията са заличени.
 6. Да няма прекратен трудов договор като директор на ДГ на основание чл.328, ал. 1, т. 5 от КТ и чл. 330, ал.2, т. 6 от КТ.
 7. Да има завършено више образование, присъдена образователно – квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър” /или приравнените към тях/ - специалност:
 • „Предучилищна педагогика”
 • „Предучилищна и начална педагогика” 
 • „Предучилищна педагогика и чужд език”
     и присъдена професионална квалификация „Учител”.
 
 1. Да има не по-малко от 5 години педагогически стаж в целодневна, полудневна, седмична, специална детска градина или обединено детско заведение, към датата на подаване на документите.
 2. Да разработи и представи, заедно с необходимите документи, план-програма за развитие на конкретната ДГ за период от 3 години, в три екземпляра.
 
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС
 
 1. Заявление до Кмета на община Асеновград за допускане до конкурс /по образец/
 2. Професионална автобиография.
 3. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен и др.
 4. Трудова книжка или Образец 30.
 5. Свидетелство за съдимост – когато са изтекли повече от 6 месеца от последното прекратяване на трудовия договор на кандидата.
 6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние – когато са изтекли повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор на кандидата.
 7. Медицинско удостоверение, че не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене.
 8. Декларация, че към момента на провеждане на конкурса няма наложено дисциплинарно наказание.
 9. Документ за самоличност.
Документите за участие се подават лично от кандидатите в Деловодството на Информационен център, Община Асеновград, пл. ”Акад. Николай Хайтов” 9,  срок до 27.12.2019 г. /петък/.
       
 
  КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /п/
                               д-р Христо Грудев
 
Изготвил: /п/
Директор  Дирекция
„Хуманитарни дейности”
                               /В. Стойчева/
 
Съгласувал юрист: /п/
                           /Ел. Цветанова/
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ