Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността „директор“ на четири детски градини

816
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД,  ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
На основание чл. 91 от Кодекс на труда във връзка с  чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование  и  Заповед № А-1576/01.07.2024 г. на Кмета на Община Асеновград,
 
О Б Я В Я В А Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните детски градини:
 
ИМЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
АДРЕС
ГРАД
ОБЩИНА
1.
Детска градина „Зорница“
ул. "Княгиня Евдокия" № 39
Асеновград
Асеновград
2.
Детска градина „Надежда“
ул. "Спортист" № 52
Асеновград
Асеновград
3.
Детска градина „Бако Динчо“
ул. "Асенова крепост" № 13
Асеновград
Асеновград
4.
Детска градина „Никола Вапцаров“
ул. "Васил Априлов" № 11
Асеновград
Асеновград
 
I. Характер на работа:
Директорът на детската градина ръководи провеждането на образователно-възпитателния процес в институцията в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
 
II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да бъдат български граждани;
2. Образование – висше;
3. Образователна степен – „магистър“;
4. Специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“, специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „педагог“ или „учител“, включително и придобита допълнителна професионална квалификация „детски учител“, съобразно Приложение №1 към чл.10 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
5. Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО, чл.33, ал.1 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
6. Длъжността може да се заема от:
- граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
- чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
- продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
- дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната граждани на трети държави.
7. Длъжността не може да се заема от лице, което:
- е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
- е лишено от право да упражнява професията си;
- страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
 
III. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
- Първи етап - писмен изпит, който включва решаване на тест;
- Втори етап – събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на детската градина, за която кандидатът подава заявление.
 
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжност „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование);
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;
3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;
4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал;
5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
6. Концепция за стратегическо управление на детската градина, за която кандидатът подава заявление за участие, за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;
7. Други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и други.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 
V. Срок и място за подаване на документите:
1. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок от 05.07.2024 г. до 05.08.2024 г. включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., в Центъра за административно обслужване на община Асеновград, с адрес: гр. Асеновград, пл. ”Акад. Николай Хайтов” № 9.
При подаването на документите се предоставят и оригиналите за сравняване.
Копията от предоставените документи следва да са ясни и четливи.
2. Документите за участие в конкурса може да се подават и по електронен път, на e-mail: obshtina@asenovgrad.bg, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: ".7z", ".zip" или ".rar".
3. Заявленията се регистрират с входящ номер с дата, който се предоставя или изпраща на заявителя в случаите, когато заявлението е подадено по електронна поща.
Заявления, подадени след изтичане на крайния срок, се регистрират, но не се разглеждат.
4. При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата, длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
5. Лица за контакт Мария Ташева – главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“, община Асеновград, тел. 0331/20-263 и Мария Димитрова – главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“, община Асеновград, тел. 0331/20-321.
6. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на Община Асеновград на www.asenovgrad.bg
7. Неразделна част от настоящата обява е Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинска детска градина следва да познават.
 
СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските детски градини следва да познават
 

- ЗАКОН за предучилищното и училищното образование;

- КОДЕКС на труда;

- Етичен КОДЕКС на работещите с деца;

- ЗАКОН за достъп до обществена информация;

- ЗАКОН за противодействие на корупцията;

- ЗАКОН за обществените поръчки;

- ЗАКОН за защита на личните данни;

- ЗАКОН за защита от дискриминация;

- ЗАКОН за закрила на детето;

- ЗАКОН за здравето;

- НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

- НАРЕДБА № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици в сила от 13.02.2021 г., издадена от министъра на земеделието, храните и горите;

-НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила;

- НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

- НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда;

- Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

- НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор;

- НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование;

- НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език;

- НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;

- НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

- НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

- НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

- НАРЕДБА № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование;

- НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата;

- НАРЕДБА № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

- НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“;

- НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

- НАРЕДБА за приобщаващото образование;

- НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ