Община Асеновград обявява прием на документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“

350
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-87/10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика за изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи за домашна среда“, Община Асеновград приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.
Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.
С реализацията на Програмата ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда.
В Програмата могат да се включат:
 • Безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“
 • Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда:

           - с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

           - на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

Потребителите, желаещи да бъдат включени в програмата, трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
 • Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 • Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
 • Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 375,00 лв. /5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД)/, определен с Постановление на Министерския съвет;
 • Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
 • Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
 • Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
 • Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
 • Да не са включени в механизма лична помощ;
 • Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.
Заявление-декларация за включване в Програмата по образец, кандидатите могат да получат и да подадат в деловодството на Община Асеновград, с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9. Документи ще се приемат от 15.06.2020г. до 10.07.2020г., от 8.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ