Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти по проект "Център за ранно детско развитие"

524

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Център за ранно детско развитие /ЦРДР/.   

І. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ В ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

1. За изпълнение целите на Проекта ще бъдат назначени двама (един и половина щата) логопеди на трудов договор в Дейност «Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом».

1.1. Основни функции:   

- оказват помощ на семействата на деца със забавяне в езиковоговорноторазвитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини;

- работят за развиване на комуникативни способности на детето;

- формиране на средства за общуване с близкото му обкръжение и с връстници и възрастни в общността;

- помагат при усвояване на допълващи системи за комуникация (картинки, жестове, символи);

- спазва професионалната етика и съхранява професионалната тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

§ минимални изисквания за заемане на длъжността :

- висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление: логопедия или други приравнени специалности и квалификации;

 - професионален опит: минимум 2 години, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж в областта на социалните или образователните дейности;

- опитът в социалната сфера и в частност при работа с деца, ще се счита за предимство;

- да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето, предучилищна подготовка, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;

- опитът при изпълнение на Европейски проекти и Проекти за  социално включване на Световната банка е предимство.

   § специфични изисквания:

- да има практически опит в работата с деца с увреждания;

- да познава спецификата на социалната работа, здравната дейност и педагогическата работа с деца с увреждания и техните родители и други;

- добри компютърни умения;

- добри комуникативни и организационни умения;

- умения за работа в екип.

2. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначен 1 (един щат)  рехабилитатор на трудов договор в Дейност «Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом».

2.1. Основни функции:

- оказва помощ на семействата на деца с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива;

- развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в

ежедневието;

- профилактика на вторичните нарушения;

- дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства;

- спазва професионалната етика и съхранява професионалната тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

2.2.  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

§ минимални изисквания за заемане на длъжността :

- образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно-специално медицинско образование с професионална квалификация: рехабилитатор/кинезитерапевт;

 - професионален опит: минимум 2 години, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж;

- опитът в директна работа с деца;

- да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето, предучилищна подготовка, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;

- опитът при изпълнение на Европейски проекти и Проекти за  социално включване на Световната банка е предимство.  

§ специфични изисквания:

- да имат практически опит при работа с деца с увреждания;

- да познават спецификата на здравната дейност с деза с увреждания и техните семейства и други;

- комуникативни и организационни умения;

- нагласа за работа с уязвими групи;

- умения за планиране и организиране на работното време и пространство;

- умения за работа в екип.

ІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

2.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за   участие в подбора са:

- писмено заявление за участие - Приложение 1;

- автобиография по образец - Приложение 2;

- декларация по образец - Приложение 3;

- копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2.2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:  гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 21.01.2019 г.

2.3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора, в рамките на 5 работни дни след изтичане на срока посочен в точка 2.2 ще бъде разгледано от комисия, определена със заповед на д-р Емил Караиванов – кмет на община Асеновград.

2.4. Подборът протича в два етапа:

- проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;

-  интервю.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Асеновград www.asenovgrad.bg , Раздел «Обяви, търгове, конкурси», както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9, в тридневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т.2.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Асеновград взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

За допълнителна информация:

Мария Ташева – координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”

тел.: 0331/20 263 и

София Бечева – координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”

тел.: 0331/20 328

Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/

Кмет на Община Асеновград

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ