Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Детска ясла и детска млечна кухня гр. Асеновград

696
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД,  ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка със Заповед № А-2341/10.12.2019 г. на Кмета на Общината
 
ОБЯВЯВА 
 
Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на детска ясла и детска млечна кухня,  АСЕНОВГРАД,  община  Асеновград, при следните условия:
 
1. Място на работа – Асеновград, ул. ”Оборище ” № 108 .
2. Характер на работата- ръководене дейността на Детска ясла и детска млечна кухня .
3. Изисквания за длъжността:
3.1. Образование, специалност– висше,образователно- квалификационна степен „магистър”, специалност „Медицина” или висше, образователно- квалификационна степен „бакалавър”,специалности „Медицинска сестра” или „Акушерка” .
3.2. Професионален опит – 1 г.
3.3. Допълнителни изисквания:
- Да познава Наредба 26/18.11.2008 г.за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните заведения към тях /Д.В. бр. 103/02.12.2008 г., изм. Д.В. бр. 24 /31.03.2009 г., изм.Д.В. бр. 36/10.05.2011 г.
 - Да познава нормативните изисквания за хигиената и дезинфекцията, свързани с детското заведение.
4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. Защита на План-програма за развитие на Детска ясла и детска млечна кухня за период от три години /3 бр.екземпляри в запечатани и ненадписани пликове/ -до 10 страници.
4.2. Събеседване , свързано със законовата и подзаконовата нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието..
5. Необходими документи:
5.2. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, професионално-квалификационна степен и др. – заверено копие.
5.3. Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит-заверено копие.
5.4. Свидетелство за съдимост.
5.5. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние.
5.6. Медицинско удостоверение, че не се води на отчет в психиатричен диспансер по местоживеене.
5.7. Декларация, че към момента на провеждане на конкурса няма наложено дисциплинарно наказание.
5.8. Документ за самоличност- заверено копие.
6. Срок за подаване на документите в Информационен център на Община Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов” 9, всеки ден от 08.00 часа до 17.00 часа до 17.01.2020 г. включително.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
8. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /п/
                  д-р Христо Грудев
 
Изготвил: /п/
Директор  Дирекция „Хуманитарни дейности”
                               /В. Стойчева/
 
Съгласувал юрист: /п/
                           /Ел. Цветанова/
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ