Община Асеновград съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване УПИ I-ЖК за общ. обсл., автомивкa и магазин.

434
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 
Община Асеновград съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване УПИ I-ЖК за общ. обсл., автомивкa и магазин, УПИ V-за озеленяване в кв. 5 и улица с о.т. 59 - о.т. 60 по регулационния план на с. Нареченски бани и УПИ V- за озеленяване в кв. 6 по регулационния план на с. Нареченски бани.
 
Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на Общината. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването.
 
 
Ст. Специалист: /п/ 
            /Светослав Михайлов/
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ