Община Асеновград съобщава, че проект за ПУП-ПУР за промяна предназначение на поземлени имоти по кадастрална карта на кв. Долни Воден гр. Асеновград е одобрен с Решение № 2123/ 09.10.2019 г. на Общински съвет гр. Асеновград

454

Община Асеновград съобщава, че проект за ПУП - ПУР (Подробен устройствен план - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) за промяна предназначение на поземлени имоти КИ 99088.21.33, КИ 99088.21.41, КИ 99088.21.42, КИ 99088.21.43, КИ 99088.22.5, КИ 99088.22.6, КИ 99088.22.7, КИ 99088.22.8, КИ 99088.22.9, КИ 99088.22.10, КИ 99088.22.11, КИ 99088.22.81 и КИ 99088.36.23 и части от поземлени имоти КИ 99088.22.2 и КИ 99088.22.36 по кадастралната карта на кв. Долни Воден гр. Асеновград за обект „Разширение на гробищен парк на кв. Долни Воден гр. Асеновград” е одобрен с Решение № 2123 Взето на Шестдесет и седмото редовно заседание с Протокол № 67 от 09.10.2019 г. на Общински съвет Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ