Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект "Патронажна грижа + в община Асеновград", обявява подбор на потребители на услуга "Патронажна грижа"

1668
ОБЯВА 
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА  НАБИРАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“- ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект Патронажна грижа + в община Асеновград“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-6.002-0119 и допълнително споразумение № 1 към него по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на услугата „Патронажна грижа“ – интегрирани здравно-социални услуги, уведомява гражданите на територията на община Асеновград за удължаване на срока за набиране на потребители за ползване на услугата „Патронажна грижа“.
 
За потребители на услугата „Патронажна грижа“ – интегрирани здравно-социални услуги могат да кандидатстват лица от следните целеви групи:
 
- Хора с увреждания, което се удостоверява с копия от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
- Възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лице над 54 г.
- Други уязвими групи вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19
- Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19
 
Предоставянето на услугата „Патронажна грижа“ – интегрирана здравно-социална услуга е удължено за  срок от 6 месеца до 02.01.2023 г. включително.
Услугата „Патронажна грижа“ – интегрирана здравно-социална услуга  ще се предоставя в домовете на потребителите от мобилен екип, включващ: медицински сестри, домашни санитари, психолози, социални работници в рамките  на до 2 часа на ден съобразно индивидуалните им потребности.
 
Желаещите да кандидатстват по Проект „Патронажна грижа + в община Асеновград“ е необходимо да подадат документи в офиса на Домашен социален патронаж, в гр.Асеновград, бул. „България“ № 25, телефон за връзка: 0331/63712
След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите.
Срокът за подаване на документи е отворен за целия период на действие на проекта за лица при които е възникнала спешна необходимост от предоставяне на здравно-социални услуги.
 
Необходими документи за кандидатстване :
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни Приложение № 2 (по образец );
-  Документ за самоличност (за справка);   
- Документ за самоличност на законния представител –настойник, попечител, упълномощено лице(за справка );
- Копие на медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на  лицето;
- Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник, попечител или упълномощено лице на кандидата за услугата  –(ако е приложимо);
- Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично;
- Други документи (ако е приложимо)
 
Допълнителна информация може да получите от екипа за организация и управление на проекта  и екипа от специалисти на телефон 0331/ 6 37 12 или в офиса на Домашен социален патронаж в гр.Асеновград, бул.България № 25.
 
Изготвили:
Ася Фотева – ръководител проект /п/
Елена Тачева – счетоводител проект /п/
                                               
ЗА КМЕТ: /п/
ИНЖ. ПЕТЪР ПЕТРОВ
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
/оправомощен със заповед № А-1356/21.06.22г. на Кмета на Община Асеновград /             

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ