Обява, че ще се извърши прием на заявления за ползване на общински обекти: два павилиона и терен, с предназначение обществено хранене и търговия на дребно, находящ се в обект "Плувен комплекс", в УПИ-II, кв.390 по КК на гр.Асеновград

266
Община Асеновград, на основание Раздел I „Такси за ползване на пазари, тържища, улични платна, панаири и терени с друго предназначение”, Т.1, буква „б” и Т. 13 от  „Приложение 1” на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград, уведомява, че ще се извърши прием на заявления за ползване на общински обекти: два павилиона и терен, с предназначение обществено хранене и търговия на дребно, находящи се в обект „Плувен комплекс”, в УПИ – II, кв.390 по кадастралната карта на гр. Асеновград..
Заявленията се подават в срок до 05.06.2023 г. /понеделник/, в управлението на Дейност „Пазари и тържища“, ул.“Иларион Макариополски“  №40.
За повече информация тел. 0331 / 6-26-35.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ