Обява: Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

558
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1350, А-1351,  А-1352 от 20.06.2022 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
 
площ
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Павилион №1, находящ се на ул. „Цар Иван Асен II“ /на спирката срещу стария съвет/ в улична регулация, между о.т. 832 и 833, кв 207,  съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград, изготвена на основание чл. 230, ал. 4 от ЗУТ
 
Търговия на дребно – промишлени стоки
 
12.00 кв.м.
 
5 г.
 
1500 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
 
450 лв.
 
15.07.2022 г.
9.00 ч.
 
  2
Павилион №2, находящ се на ул. „Цар Иван Асен II“ /на спирката срещу стария съвет/ в улична регулация, между о.т. 832 и 833, кв 207,  съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград, изготвена на основание чл. 230, ал. 4 от ЗУТ
 
Търговия на дребно със закуски и кафе
 
12.00 кв.м.
 
5 г.
 
1500 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
 
450 лв.
 
15.07.2022 г.
9.45 ч.
 
3
Терен №7, находящ се на ул. „Авксентий Велешки“, между кв. 307, 308 и 309 по регулационния план на гр. Асеновград, в улична регулация /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград, изготвена на основание чл. 230, ал. 4 от ЗУТ/, попадащ в ПИ №00702.526.31 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
Търговия на дребно
 
20.00 кв.м.
 
5 г.
 
1800 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
 
540 лв.
 
15.07.2022 г.
10.30 ч.
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена за обектите от позиции 1и 2 се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Месечната  наемна цена за обекта от позиция 3 се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
Спечелилият търга  за обекта от позиция №3 се задължава като  наемател:
  • В срок от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 27.06.2022 г. до 13.07.2022 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 13.07.2022 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 29.07.2022 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторните търгове ще се получава всеки работен ден от 18.07.2022 г. до 27.07.2022 г. Депозит за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 27.07.2022 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ