Обява за набиране на доброволци в Доброволно формирование "Асеневци" към община Асеновград

170
Д О Б Р О В О Л Н О   Ф О Р М И Р О В А Н И Е 
„ А  С  Е  Н  Е  В  Ц  И” 
О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д  Н А Б И Р А  Д О Б Р О В О Л Ц И
 
Доброволец може да бъде всеки, навършил 18 г., който е физически и психически здрав.
Доброволците участват в спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване и други, свързани със защитата.
Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.
Документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец /получава се от общината/;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. декларация за съгласие за обработка на лични данни /получава се от общината/;
7. копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория /ако имат такива/.
Документи се получават и приемат в „Център  за информация и услуги”, разположен на в сградата на община Асеновград.
Срок: от 16 ноември – 16 декември 2021 г.
Допълнителна информация: РСПБЗН и община Асеновград, както и на тел.: 0331 20 293, 0888422120.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ