Обява за набиране на кандидат за длъжността "Хигиенист" в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания - гр. Асеновград

168
Община Асеновград, в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.061-0004-С01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, набира кандидати за длъжността „ХИГИЕНИСТ“ – 0,5 ЩАТНА БРОЙКА при следните условия:
  1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: Средно образование;
 • Професионален опит: Не се изисква.
2. Основни цели на длъжността и области на дейност:
Длъжността е свързана с хигиенизиране и поддържане на чистотата на територията в „Центъра за подкрепа на лица с увреждания и в „Заместващата грижа“. Пряко ангажиран да поддържа реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи.
3. Преки задължения:
 • Поддържа необходимата хигиена в сградата и двора в работните дни от месеца, в рамките на 4 часа на ден. Подпомага обслужването на лицата с увреждания - помощ при хранене, отсервиране, придвижване при възникнала потребност;
 • Ежедневно почиства от прах и замърсяване обзавеждането в работните, в битови, в сервизни помещения и общите части към тях - врати, прозорци, дворни места. Поддържа ги в добро състояние според климатичните условия. Почистване на техническото оборудване при спазване правилата за експлоатация;
 • Следи за наличието на петна и наслагания по стени, под, таван, обзавеждане и оборудване, като осъществява своевременното им отстраняване, без да бъдат засегнати почистваните повърхности;
 • Почиства и дезинфекцира два пъти дневно – сутрин и вечер, а при необходимост и по-често санитарните помещения и следи за непрекъснатото наличие на необходимите консумативи в тях. Прави влажна дезинфекция на вратите на тоалетните, мивките и батериите;
 • След приключване на работната смяна проверява всички помещения за забравени включени електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения;
 • Почиства от прах и замърсяване и техническото оборудване при спазване правилата за експлоатация;
 • При реализация на дейността си спазва правилата за правилното и безопасно използване на почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на персонала и ползвателите на социалните услуги;
 • Съхранява на недостъпно за потребители място хигиенните материали, дезинфекционните средства и инструменти;
 • Води ежедневно рапортна тетрадка.
Място на работа: „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“.
4. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Асеновград, в раздел „Конкурси".
5. Необходими документи за участие:
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие се представят в Информационен център на Община Асеновград, на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, в срок до 17.00 ч. на 15.10.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.
7. На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор, на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 4 часа дневно.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 350,00 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Асеновград - https://www.asenovgrad.bg/ в раздел „Конкурси".
10. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Асеновград се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
За допълнителна информация:
Лице за контакт: Живка Георгиева, Ръководител на проект, тел. 0331/6 91 93 и 0331/20 265
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ