Обява за набиране на кандидат за длъжността "Санитар" в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания - гр. Асеновград

158
Община Асеновград, в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.061-0004-С01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, набира кандидати за длъжността „САНИТАР“ – 1,5 ЩАТНИ БРОЙКИ при следните условия:
 
1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Образователна степен: Средно образование;
 • Професионален опит: Не се изисква.
 
2. Основни цели на длъжността и области на дейност:
Длъжността е свързана с цялостното обгрижване на потребителите в „Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и в „Заместващата грижа“.
Пряко ангажиран да поддържа личната хигиена на потребителите, реда и чистотата в работните и битовите помещения, прилежащите дворни и тротоарни площи.
3. Преки задължения:
 • Обслужва изцяло лицата с увреждания, които не могат сами да се обслужват. Сервира и отсервира храната на потребителите в часовете за хранене; осъществява помощ при обличане, събличане, лягане и ставане, поддържане на личната хигиена, подмяна на спалното бельо на леглата при замърсяване и след освобождаването им;
 • Безопасно ползва лифтера за придвижване на потребителите в Центъра;
 • Почиства ежедневно работните, битови, сервизни помещения и общите части към тях, включително врати, прозорци и дворни места. Поддържа ги в добро състояние според климатичните условия.
 • Отговаря за изхвърлянето на отпадъците до съответните места за събирането им, като спазва правилата за изхвърляне на различните видове отпадъци – биологични, битови;
 • Задължава се ежедневно да почиства и проветрява кабинетите, стаите на потребителите, общите помещения и зали; Почиства с прахосмукачка, измива и почиства праха от мебелите, прозорците, шкафовете, пода, вратите; прави влажна дезинфекция на бюра, шкафове и други мебели, первази на прозорците във всички кабинети, зали, спални помещения на потребителите в Центъра и в Заместващата грижа; При реализация на дейността си спазва правилата за правилното и безопасно използване на почистващите препарати и не поставя в опасност живота и здравето на персонала и ползвателите на социалните услуги;
 • Ежедневно почиства, измива и дезинфекцира тоалетните и следи непрекъснато за наличие на необходимите консумативи в тях. Прави влажна дезинфекция на вратите на тоалетните, мивките и батериите;
 • Всеки месец почиства прозорците, както и поставените щори на прозорците, поддържа ги в естетичен вид;
 • Води ежедневно рапортна тетрадка.
Място на работа: „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“.
 
4. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Асеновград, в раздел „Конкурси".
 
5. Необходими документи за участие:
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие се представят в Информационен център на Община Асеновград, на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, в срок до 17.00 ч. на 15.10.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.
 
7. На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор, на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – единият санитар на 8 часа дневно, а другият на 4 часа дневно.
 
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 700,00 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Асеновград - https://www.asenovgrad.bg/ в раздел „Конкурси".
 
10. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Асеновград се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
 
За допълнителна информация:
Лице за контакт: Живка Георгиева, Ръководител на проект, тел. 0331/6 91 93 и 0331/20 265.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ