ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "АРТТЕРАПЕВТ" В "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ - ГР.АСЕНОВГРАД"

150

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Асеновград, в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.061-0004-С01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, набира кандидати за длъжността „АРТТЕРАПЕВТ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА при следните условия:
 
1.Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
  • Образование: Висше.
  • Образователна степен: Бакалавър.
  • Професионална област: Социални, стопански и правни науки; Педагогически науки; Изкуства – професионална направление: „Изобразително изкуство“;
 
2. Основни цели на длъжността и области на дейност:
Арт терапевтът има водеща роля в планирането и реализацията на цялостния процес по социално включване на потребителите, както и в осъществяване на подкрепа на техните семейства. Работи пряко с потребителите, като осъществява арт терапия по програма, създадена от него и отговаряща на индивидуалните им потребностите.
 
3. Преки задължения:
  • Участва в мултидисциплинарен екип с други специалисти на Центъра при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на потребителите, на индивидуални планове за подкрепа и тяхната актуализация; Участва в събиране на информация по отношение на оценката на развитието им за подкрепа в сферата на арт терапията;
  • Планира и ръководи цялостната програма и дейност по арт терапия чрез осигуряване на възможности за израз на преживяванията, чувствата и емоциите на потребителите, които да релаксират, да се справят със стреса и травматичните преживявания и да погледнат от друга гледна точка на света, който ги заобикаля.
  • Осигурява алтернативни методи за терапия чрез функционирането на различни курсове, уъркшопове, клубове по разнообразни видове художествени дейности: музика, изобразителна дейност, театър, танци, поезия и проза;
  • Комуникира със семействата на потребителите и ги обучава за приемственост и прилагане на методите на работа с потребителите и в „Заместващата грижа“;
 
Място на работа: „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“.
 
4. Начин за провеждане на подбора:
  • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
  • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
  • III. Етап. Оценяване и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.
 
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Асеновград, в раздел „Конкурси".
 
5. Необходими документи за участие:
 
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие се представят в Информационен център на Община Асеновград, на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, в срок до 17.00 ч. на 27.10.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.
 
7. На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор, на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа дневно.
 
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 850,00 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Асеновград - https://www.asenovgrad.bg/ в раздел „Конкурси".
 
10. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Асеновград се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
За допълнителна информация:
Лице за контакт: Живка Георгиева, Ръководител на проект, тел. 0331/6 91 93 и 0331/20 265.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ