ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЛОГОПЕД" В "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ - ГР.АСЕНОВГРАД"

134

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Асеновград, в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.061-0004-С01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, набира кандидати за длъжността „ЛОГОПЕД“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА при следните условия:
 
1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 • Висше образование - завършена образователна степен „Бакалавър“;
 • Професионална област: Логопедия или други приравнени специалности и квалификации.
 
2. Основни цели на длъжността
Логопедична подкрепа на потребителите на Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства и  Заместваща грижа,  с цел повишаване качеството на живот и превенция на социалната изолация.
 
3. Области на дейност
Предоставяне на логопедични консултации на потребителите и техните семейства. Прилагане на индивидуален подход в работата с лицата с увреждания и техните семейства.
 
4. Преки задължения
 • Участва в мултицисциплинарен екип при изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план за грижа за всеки един потребител на услугите;
 • Осъществява индивидуална работа с потребителите съгласно програмата за работа на Центъра;
 • Прилагане на корекционни методи и техники в работата, целящи повишаване качеството на живот на потребителите и техните семейства;
 • Води задължителната документация съгласно нормативните изисквания, Правилата и Процедурите в Центъра;
 • Създаване и поддържане индивидуално досие за всяко лице, на което е предоставена подкрепа, и база данни по дейности и предоставени услуги;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа.
 
Място на работа: „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ и по домовете на потребителите.
 
5. Начин за провеждане на подбора:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.
 
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Асеновград, в раздел „Конкурси".
 
6. Необходими документи за участие:
 
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие се представят в Информационен център на Община Асеновград, на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, в срок до 17.00 ч. на 27.10.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.
 
8. На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор, на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа дневно.
 
9. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 900,00 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 
10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Асеновград - https://www.asenovgrad.bg/ в раздел „Конкурси".
 
11. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Асеновград се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
За допълнителна информация:
Лице за контакт: Живка Георгиева, Ръководител на проект, тел. 0331/6 91 93 и 0331/20 265.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ