Обява за набиране на кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ - гр.АСЕНОВГРАД"

187

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Асеновград, в качеството си на бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.061-0004-С01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - Асеновград”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, набира кандидати за длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ – 2 ЩАТНИ БРОЙКИ при следните условия:
 
1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
  • Образование: Висше;
  • Образователна степен: Професионален бакалавър; Специалност: „Медицинска сестра“;
 
2. Основни цели на длъжността и области на дейност:
Медицинска грижа за потребителите в Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, Заместваща грижа и в мобилната работа. Изготвя, организира и провежда програми и дейности за профилактика и опазване здравето на потребителите. Организира и провежда здравни консултации и подкрепа на семейството на потребителите.
 
3. Преки задължения:
  • Работи в екип с персонала на Центъра за подкрепа на лица с увреждания и Заместващата грижа и носи пряка отговорност за всяка дейност, която извършва. Участва в дейности във връзка с цялостното обгрижване на потребителите, провежда сутрешен филтър, следи личната хигиена и общото здравословно състояние.
  • Активно участва в мултидисциплинарния екип при изготвянето на Оценка на потребностите и Индивидуален план за грижа на всеки един от потребителите на услугите.
  • Отговорен за изпълнението на критериите и стандартите за здравни грижи. Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, други здравни грижи и за снабдяване с предписаните лекарства. Поддържа контакти с личните лекари на потребителите.
  • Дава първа помощ и оказва долекарска помощ при необходимост до пристигане на екип на ЦСМП.
 
Място на работа: „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ и по домовете на потребителите.
 
4. Начин за провеждане на подбора:
  • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
  • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
  • III. Етап. Оценяване и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.
 
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Асеновград, в раздел „Конкурси".
 
5. Необходими документи за участие:
 
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие се представят в Информационен център на Община Асеновград, на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, в срок до 17.00 ч. на 27.10.2021 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.
 
7. На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор, на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа дневно.
 
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 800,00 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Асеновград - https://www.asenovgrad.bg/ в раздел „Конкурси".
 
10. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Асеновград се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
За допълнителна информация:
Лице за контакт: Живка Георгиева, Ръководител на проект, тел. 0331/6 91 93 и 0331/20 265.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ