ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА МЕРКИ СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 за длъжностите домашен помощник и диспечер

206

Доп.споразумение № 01 към
Договор BG05М9ОР001-2.040-0045-С01
Проект: „Патронажна грижа  в община Асеновград”
Бенефициент: община Асеновград
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект BG05М9ОР001-2.040-0045 Патронажна грижа в община Асеновград” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  и допълнително споразумение № 01 към него по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и по процедура BG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
 
ОБЯВЯВА ЗА
НАБИРАНЕ НА  ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА МЕРКИ СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА COVID-19
за следните длъжности:
 
1. Обявлението за подбор за длъжността "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжността: извършват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Изготвя, води и съхранява документацията съпътстваща услугата съобразно изисквания по поректа.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – основно образование
Професионален опит – не се изисква, но опитът се счита за предимство
Да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказани за заемане  на длъжността.
Да не е осъждан.
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността:
Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора в риск.
Да умее да работи самостоятелно и в екип.
Да познава основните принципи и методите на  работа и да прилага индивидуален подход към лицата и семействата.
 
/5/ Начин на провеждане на подбора- по документи
 
/6/ Необходими документи:
  • Заявление за участие по образец  (Приложение 1);
  • Автобиография;
  • Документ за самоличност (за спарвка);
  • Копие от документи за придобитата образователна степен;
  • Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;
  • Копие от други документи удостоворяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания.
 
2Обявлението за подбор за длъжността "ДИСПЕЧЕР"  1 бр., на трудов договор с почасова заетост до 8 часа, съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжността: Изготвя документация,,съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта .Координира дейността по предоставянето на услугата в домашна среда във връзка със спазване на мерки срещу пандемията COVID 19. Осъществяват връзка и координация между потребителите ,домашните помощници и екипа по организация и управление на проекта.Приема заявления,информира и извършва директна работа с кандидат потребители и потребителите. Води и съхранява документацията по продтавянето на услугата по проекта с прилежащите документи съгласно изискванията.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – сродно  образование
Да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказани за заемане  на длъжността.
Да не е осъждан.
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността:
Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора в риск.
Да умее да работи самостоятелно и в екип.
 
/5/ Начин на провеждане на подбора- по документи
 
/6/ Необходими документи:
Заявление за участие по образец  (Приложение 1);
Автобиография;
Документ за самоличност (за спарвка);
Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
Копие от други документи удостоворяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания.
 
3. Начин  на провеждане на подбора:
     1. По документи - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
 
4. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично  в сградата на Домашен социален патронаж на следния адрес: гр. Асеновград, бул. «България»  № 25,  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти :  телефон 0331 /6 37 12.
Период на подаване  на документи от 26.08.2020 г. до 31.08.2020 г. включително.
Краен срок за подаване на документите -  до 16.00 часа на 31.08.2020 г.
 
5. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: офиса на Домешен социален патронаж.
 
6. На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта,.
 
ЗА КМЕТ:
инж. ПЕТЪР ПЕТРОВ
зам. кмет на общ. Асеновград
оправомощен със заповед № А-682 /15.04.2020 г.                                                                                       
на кмета на община Асеновград
 
Изготвили:
Ася Фотева-Ръководител проект
 
Елена Тачева –Счетоводител проект
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ