Обява за подбор на служители по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Асеновград“ с рег. №BG05SFPR002-2.002-0069-C01

908
ОБЯВА
За подбор на служители по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Асеновград“ с рег. №BG05SFPR002-2.002-0069-C01
 
1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
 
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Образование: Висше
 • Образователна степен: Бакалавър
 • Професионална област: Социални, стопански и правни науки.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Мотивация и нагласа за работа в социалната сфера, с лица с увреждания и възрастни хора
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно срока на действие на проекта-23 месеца
 
2. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Образование: Средно
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Управление на документи на електронен и хартиен носител, работа с електронна поща, компютърна грамотност- работа инструментите на Microsoft Office, способност за работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно срока на действие на проекта-23 месеца
 
 НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
 • I. Етап. Оценка на допустимост на кандидатите по документи от комисия. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в срок до 7 (седем) работни дни след изтичане срока на обявлението;
 • II. Етап. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати. Допускането до участие в интервюто ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждане на интервюто. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на Община Асеновград. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Чрез интервюто се проверяват мотивацията, деловите и личностните качества.
 • III. Етап. Оценяване и класиране на кандидатите. След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в срок до 7 (седем) работни дни от провеждането на интервюто.
 
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се публикува на интернет страницата на Община Асеновград, в раздел „Обяви, търгове и конкурси".
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:
 • Заявление до Кмета на Община Асеновград (по образец);
 • Автобиография (CV);
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж - трудова книжка, осигурителна книжка и др.
 • Други документи- при необходимост или по преценка на самия кандидат
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите за участие се представят в Информационен център на Община Асеновград, на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №9, в срок до 17.00 ч. на 24.04.2023 г. включително всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика и с изискванията на длъжността, за която кандидатстват, при заявено от тях желание.
 
На одобрените лица ще бъде предложен срочен трудов договор, на пълно работно време. С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор с изпитателен срок. Срокът на договора е до приключване дейностите по проекта. Работно време – 8 часа дневно.
 
Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 1000,00 лв. (допълнително се начислява % клас за прослужено време).
 
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора: В официалния сайт на община Асеновград - https://www.asenovgrad.bg/ в раздел „Обяви, търгове и конкурси".
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Асеновград се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.
Забележка: Ако в описания срок не се съберат достатъчно кандидати, същият ще бъде удължен с втори прием.
За допълнителна информация:
Лице за контакт: Мария Димитрова, Ръководител на проект, тел. 0331/20321
 
Договор № BG05SFPR002-2.002-0069-C01
Проект: „Укрепване на общинския капацитет”
Бенефициент: Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ