ОБЯВА ЗА ПОДБОР за набиране на ЕКИП ЗА УПАРВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА - MF Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект „ Грижа в дома в община Асеновград“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-

299
Договор BG05SFPR002-2.001-0047-С01
Проект: „Грижа в дома в Община Асеновград“
Бенефициент: Община Асеновград
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект Грижа в дома в община Асеновград“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0047-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд + , чрез  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
 
ОБЯВЯВА ПОДБОР
за набиране на ЕКИП ЗА УПАРВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА / ЕУУ/
за следните длъжности:
 
1. Обявлението за подбор за длъжността "социален работник"1бр., който ще е ръководител на услугата, съдържа следната информация:
/1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
/2/ Кратко описание на длъжноста: Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани зравно-социални услуги „Грижа в дома“. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии,  приема заявления, извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидат потребителите на интегрирани здравно-социални услуги „Грижа в дома“, изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изисканиата по проекта, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции.
/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователна степен – висше, бакалавър
 • Професионален опит – минимум 1 година
 • Опит в проекти и/или програми финансирани от ЕС е с предимство.
 • Да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказани за заемане  на длъжността
 • Да не е осъждан.
/4/ Специфични изисквания за заемане на длъжността: 
 • Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания и възрастни в  невъзможност за самообслужване.
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
/5/ Начин на провеждане на конкурса - на два етапа: първи етап - подбор по документите и втори етап - интервю с допуснатите кандидати;
/6/ Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец  (Приложение 1);
 • Автобиография;
 • Декларация по образец  (Приложение 2);
 • Документ за самоличност (за спарвка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
2. Обявлението за подбор за длъжността "социален работник"4 бр., съдържа следната информация:
/1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
/2/ Кратко описание на длъжноста: Социалният работник изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа. Участва в дейността по предоставянето на интегрирани зравно-социални услуги „Грижа в дома“. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, приема заявления, извършва  индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги „Грижа в дома”; изготвя документацията по предоставянето на услугата съобразно изисканиата, партнира си с екипа за управление на проекта и местни институции.
/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователна степен – средно
 • Професионален опит – минимум 1 година
 • Опит в проекти и/или програми финансирани от ЕС е с предимство
 • Да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказани за заемане  на длъжността.
 • Да не е осъждан.
/4/ Специфични изисквания за заемане на длъжността: 
 • Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни в  невъзможност за самообслужване .
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 •   Умения за работа в екип.
/5/ Начин на провеждане на конкурса - на два етапа: първи етап - подбор по документите и втори етап - интервю с допуснатите кандидати;
/6/ Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец (Приложение 1);
 • Автобиография;
 • Декларация по образец  (Приложение 2);
 • Документ за самоличност (за спарвка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
3. Обявлението за подбор за длъжността "Сътрудник социални дейности" – 1бр. който ще е диспечер на услугата, съдържа следната информация:
/1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
/2/ Кратко описание на длъжноста: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по проекта. Координира дейността по предоставянето на интегрираните зравно-социални услуги „Грижа в дома“. Осъществяват връзка и координация между  потребителите, екип за управление на услугата /ЕУУ/, медицинските сестри, домашните помощници и екипа за организация и управление на проекта. Приема заявления, участва при необходимост в извършването на индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за ползване на интегрирани здравно-социални услуги „Грижа в дома”, участва в екипи срещи; извършва директна работа с потребителите; води и съхранява документацията по предоставянето на интегрираните зравно-социални услуги по проекта, с прилежащите документи съгласно изискванията.
/3/Минималните изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователна степен – средно
 • Професионален опит – минимум 1 година
 • Опит в проекти и/или програми финансирани от ЕС е с предимство
 • Да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказани за заемане  на длъжността.
 • Да не е осъждан.
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
 • Да притежава умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни с  невъзможност за самообслужване .
 • Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 •   Умения за работа в екип.
/5/ Начин на провеждане на конкурса - на два етапа: първи етап - подбор по документите и втори етап - интервю с допуснатите кандидати;
/6/ Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец  (Приложение 1);
 • Автобиография;
 • Декларация по образец  (Приложение 2);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
4. Обявлението за подбор  за длъжността "Психолог",  – 3бр., съдържа следната информация:
/1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
/2/Кратко описание на длъжноста: Предоставяне на психологическа подкрепа и психологическо консултиране на лицата от целевите групи по проекта. Подкрепа при  идентифициране на проблеми при кризисни ситуации, конфликти, де мотивация, загуба и други. Участва в извършването на индивидуална оценка на потребностите, в екипни срещи. Участва в дейността по предоставянето на интегрирани зравно-социални услуги. Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа. Води и поддържа необходимата документация съпътстваща услугата.
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
 • Образователна степен – висше
 • Професионален опит – минимум 1 година
 • Опит в проекти и/или програми финансирани от ЕС е с предимство
 • Да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказани за заемане  на длъжността.
 • Да не е осъждан.
/4Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Професионална област на висшето образование – психолог.
Умение и нагласа за работа с хора с увреждания, възрастни с невъзможност за самообслужване.
Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
/5/ Начин на провеждане на конкурса - на два етапа: първи етап - подбор по документите и втори етап - интервю с допуснатите кандидати.
/6/ Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец  (Приложение 1);
 • Автобиография;
 • Декларация по образец  (Приложение 2);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Обявлението за подбор  за длъжността "Шофьор",  – 3 бр. съдържа следната информация:
/1/ Наименование на работодателя: Община Асеновград;
/2/Кратко описание на длъжноста: Транспортира членовете на екипа за управление на услугата „Грижа в дома“, медицинските сестри, домашните помощници и ЕОУП до домовете на  потребителите  по зададени маршрути. Изпълнява своевременно поставените задачи, свързани с транспортното обслужване. Следи за изправността на повереното му МПС и навреме сигнализира за необходими ремонти, за извършването на годишния технически преглед в съответните срокове и познава изискванията на текущото поддържане и обслужване на автомобила преди, по време и след движение. Отразява километрите в пътните листове така, както са засечени по изминатите маршрути с подпис на лицето ползвало автомобила, като  представя на Счетоводителя на проекта надлежно оформените пътни листове. Познава и спазва безусловно Правилника и Закона за движение по пътищата.
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен – средно
Професионален опит – 1 година
Опит в проекти и/или програми финансирани от ЕС е с предимство
/4/Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Квалификация – да притежава необходимата квалификация за категорията на управлявания автомобил.           
Здравословно състояние – физически и психически здрав.
Да не е осъждан.
Да притежава умения за работа в екип.
/5/ Начин на провеждане на конкурса - на два етапа: първи етап - подбор по документите и втори етап - интервю с допуснатите кандидати.
/6/ Необходими документи:
 • Писмено заявление за участие по образец  (Приложение 1);
 • Автобиография;
 • Декларация по образец  (Приложение 2);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от свидетелство за управление на МПС
6. Начин  на провеждане на подбора:
1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.6 документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати;
 
7. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично  в сградата на Домашен социален патронаж на следния адрес: гр. Асеновград, бул. «България» № 25, всеки работен ден от 8.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти: телефон 0331 /6 37 12.
Период на подаване на документи от 06.01.2023г. г. до 11.01.2023г. включително.
Краен срок за подаване на документите -  до 16.00 часа на 11.01.2023г.
 
8. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: офиса на Домешен социален патронаж.
 
9. На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта с почасова заетост до 8 часа.
 
ЗА КМЕТ:
инж.ПЕТЪР ПЕТРОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
оправомощен със заповед № А-2800/22.12.2022г.
на Кмета на община Асеновград
 
изготвили:
Ася Фотева
ръководител проект
 
Елена Тачева
счетоводител проект
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ