ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

592
ОБЯВА ЗА ПОДБОР
ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Асеновград“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0047-С01 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, обявява набиране на документи от кандидати за потребители на интегрирани здравно- социални услуги „Грижа в дома”.
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ