Обява за ползване на интегрирани здравно-социални услуги по проект „ Патронажна грижа в община Асеновград ”

268

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0045- C01 „ Патронажна грижа в община Асеновград по Административен  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ,по процедура BG05М9ОP001-2.040 „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.  

Информираме Ви, че на 16.09.2019 г. стартира набирането на заявления от кандидати  за ползване на почасови интегрирани здравно –социални услуги  .

Лицата, които могат да кандидатстват за потребители  на  интегрирани здравно –социални услуги в рамките на проекта са:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване ;
 •  Хора с увреждания и техните семейства, в невъзможност за самообслужване;

Желаещите да бъдат включени подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице , по настоящ адрес в общината.

Необходими документи :

1.Заявлението по образец - приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);   
 • документ за самоличност на законния представител –настойник, попечител , упълномощено лице(за справка);
 • Копие на медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата ЕР на ТЕЛК/НЕЛК , други актуални  медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на  лицето ;
 • Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник ,попечител или упълномощено лице на кандидата за услугата  – ако е приложимо;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данниприложение № 2 /по образец/;
 • Пълномощно (свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата ,когато не се подава лично.

Интегрираните здравно – социални услуги , които може да полза едно лице са:

 • Здравни грижи /услуги /от медицинска сестра/     
 • Битови дейности  /от домашен санитар/     
 • Психологическа подкрепа и консултиране
 • Социална подкрепа и консултиране
  Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца и стартира считано от 01.12.2019 год. Всяко лице от целевата група може да получава интегрираните здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Желаещите да кандидатстват по Проект „Патронажна грижа в община Асеновград” е необходимо да подадат документи от 16.09.2019 год. до 31.10.2019 год. в офиса на Домашен социален патронаж, находящт се в гр. Асеновград, бул. „България № 25, телефон за връзка: 0331/ 63712.

Допълнителна информация  може да получите от екип за организация и управление на проекта и управленски екип «Патронажна грижа» на тел.0331/ 6 37 12 или в офиса на Домашен социален патронаж.

Проект №BG05М9ОР001-2.040-0045-С01
„ Патронажна грижа  в община Асеновград„
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ