Обява за провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване” в дирекция „Административно и информационно обслужване“

138
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № А-516/16.03.2020 г. на кмета на община Асеновград
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Началник на отдел „Административно, информационно и материално-техническо обслужване” в дирекция „Административно и информационно обслужване“ при следните условия:
1. Кратко описание на длъжността:
Организира, ръководи, координира и контролира цялостната дейност на  административното обслужване на населението в Община Асеновград, свързана с гражданското състояние, гражданската регистрация, както и информационното  и материално-техническото обслужване на общинската администрация.
Длъжността по КДА  е с длъжностно ниво: код - 7 и наименование -  Ръководно ниво 7Б.
2. Минимални, специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
2.1 Минимални изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията:
- Степен на образование - висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
- Професионален опит – не по-малко от 4 /четири/ години или придобит ранг - III  младши;
2.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Решаване на тест;
3.2. Провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
4.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - Примерна декларация
4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага;
4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
4.5. Автобиография;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т.4.1 и декларацията по т.4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис
5. Място и електронна поща за подаване на документите.
Необходимите документи се подават в Деловодството на Община Асеновград на адрес: гр.Асеновград, пл.”Академик Николай Хайтов”№9, ет.2. Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа/ или на електронен адрес: obstina@assenovgrad.com .
6. Срок за подаване на необходимите документи: 17 часа на 27.03.2020 г.
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 630 лв. /първа степен за Ръководно ниво 7Б/. Размерът на основната месечна заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове  и вътрешни правила, определящи формирането на възнаграждението.
8. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на електронната страница на Община Асеновград: www.asenovgrad.bg.
9. Лице за контакт: Гергана Ангелова –Главен експерт в отдел „ Бюджет и човешки ресурси” , тел: 0884311158 , obstina@assenovgrad.com .
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ