Обява за за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" в Община Асеновград

172
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" в Община Асеновград при следните условия:
 
1. Административно звено-община Асеновград;
2. Област, община и населено място: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград;
3. Длъжност-Главен архитект;
4. Професионално направление-архитектура;
5. Длъжностно ниво- Ръководно ниво 6А;
6. Минимална образователна степен – магистър;
7. Минимален професионален опит - 4 /четири/ години ;
8. Минимален ранг за длъжността - III  младши;
9. Минимален размер на основната заплата – 700 лева;
10. Брой места, които са обявени за подбор - 1;
11. Специфични изисквания за длъжността:
11.1. Професионална квалификация: архитект;
11.2. Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ;
11.3. Добра компютърна грамотност;
12. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: осъществяване на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, издава административни актове съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройство на територията;
13. Срок за подаване на документи: 17:00 часа на 30.03.2020 г.;
14. Място за подаване на документи: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, пл. ”Академик Николай Хайтов”№ 9, ет. 2, Деловодство;  
15. Изисквани документи:
- заявление за участие в подбора до Кмета на Община Асеновград-свободен текст;
- професионална автобиография;
-копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност които се изискват за длъжността;
-копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /копие от служебна /трудова книжка/, изтекъл срок на изпитване, придобит ранг и налично служебно правоотношение;
 -формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, за служители назначени по заместване на основание чл.15, ал.3 от Закона за държавния служител.
16. Електронна поща за подаване на документи:  obstina@assenovgrad.com.
17. Лице за контакт: Гергана Ангелова –Главен експерт в отдел „ Бюджет и човешки ресурси” , тел: 0884311158, имена, телефон и електронна поща.
18. Определям начин на провеждане на подбора:
- оценка на представените документи;
- събеседване.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ