ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ за проведения конкурс за длъжността "Главен архитект" в Община Асеновград

141
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
ПРОТОКОЛ
 
за проведения конкурс за длъжността
Главен архитект в Община Асеновград
 
Днес, 29.07.2020 г. комисия определена със заповед № А-1258/09.07.2020 г. на кмета на община Асеновград проведе третия етап от конкурса за длъжността Главен архитект в Община Асеновград.
Комисията проведе структурирано интервю – въпросите бяха предварително формулирани. Целта на интервюто беше да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията прецени качествата на кандидатите въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълни Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто – Приложение № 6.
Всеки член на конкурсната комисия определи резултата на кандидата като изчисли средноаритметична от преценките по отделните критерии.
Въз основа на получените окончателни резултати отразени в Приложение № 8 /неразделна част от настоящия протокол/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията класира:
 
На първо място – Петко Иванов Прокопиев – с общ брой резултат 36,90 т.
На второ място – Хубена Иванова Салджиева – с общ брой резултат 32,05 т.
На трето място – Костадин Ангелов Маргаритов – с общ брой резултат 31,45 т.
На четвърто място – Мария Иванова Божанова – с общ брой резултат 27,85 т.
На пето място – Магда Дойчева Дойчева – с общ брой резултат 27,40 т.
 
Комисията предлага на Органа по назначаване да назначи на длъжността Главен архитект в Община Асеновград кандидата класиран на първо място – Петко Иванов Прокопиев.
Протоколът и всички документи да се представят на Кмета на Община Асеновград в 10-дневен срок от провеждане на конкурса.
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
  1. Инж. Стоян Раднев Димитров         .........../п/.................
  2. Иванка Цвяткова Гуглева                 .........../п/.................
  3. Айтен Сали Салим                              .........../п/.................
  4. Арх.Георги Александров Стоянов  .........../п/.................
  5. Арх.Елена Христова Апостолова     .........../п/.................
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ