Обявление за манастир "Св.Петка", с.Мулдава, за предстояща процедури по принудително отчуждаване на имоти попадащи в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПРЗ за промяна предназначението за изграждане на помпена станция и ТП

126
На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС,   Кметът на община Асеновград УВЕДОМЯВА Манастир „Света Петка”, с. Мулдава, че открива процедура по принудително отчуждаване  на  имоти попадащи в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението  за изграждане на помпена станция и ТП, по кадастралната карта на с. Мулдава,  одобрен с Заповед № 2147/10.12.2018г на кмета на Община Асеновград и влязъл в сила на 02.01.2019г, в съответствие с Годишната програма на Община Асеновград за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., приета с Решение № 489, протокол №21 от 27.01.2021г., допълнена с Решение № 521, протокол №22 от 24.02.2021г. и равностойното парично обезщетение, определено в съответствие с разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, изготвено от независим оценител съгласно действащия ПУП-ПРЗ:
  1. ПИ с КИ №49309.12.530  по КККР на с. Мулдава, одобрени със заповед №300-5-38/03.06.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: с. Мулдава, местност „Мечка”, целият с площ от 360 кв. м., ТП: горска, НТП: за съоръжение на водопровод, при граници: 49309.12.505, 49309.12.529, 49309.12.540, 49309.12.543. Равностойното парично обезщетение е в размер на 3700 лв.( три хиляди седемстотин лева).
  2. ПИ с КИ №49309.12.529  по КККР на с. Мулдава, одобрени със заповед №300-5-38/03.06.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: с. Мулдава, местност „Мечка”, целият с площ от 39 кв. м., ТП: горска, НТП: за съоръжение на водопровод, при граници: 49309.12.33, 49309.12.505, 49309.12.517, 49309.12.540, 49309.12.543. Равностойното парично обезщетение е в размер на 400 лв.( четиристотин лева).
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ