Обявление за открита процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти попадащи съгласно действащия ПУП - ПП в довеждащи пътища "локали" в землища на кв. Долни и Горни Воден

565

 

На основание чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите на урбанизираната територия на гр. Асеновград, кв. Долни Воден и кв. Горни Воден,  одобрен със Заповед № ДС-12-1/ 08.01.2019 г. на Областен управител на област Пловдив, с оглед реализиране на обект, с първостепенно общинско значение - публична общинска собственост ”Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/ връзка на засегнатите имоти до/ от реконструиращо се трасе на път ІІ-86 в участъка „Пловдив-Асеновград” в съответствие с Годишната програма на Община Асеновград за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г., приета с Решение № 1741, протокол № 54 от 30.01.2019 г. и допълнена с Решение № 1812, протокол № 58, на Общински съвет – Асеновград и равностойното парично обезщетение, определено в съответствие с разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, изготвено от независим оценител,  Кметът на община Асеновград УВЕДОМЯВА собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните части от недвижими имоти попадащи съгласно действащия ПУП-ПП в довеждащи пътища /локали/:

ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНИ ВОДЕН

 1. 99 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.12.57  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № 18-658/23.01.2018 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Юлешика”, с площ от 3783 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.12.27, 99088.12.38, 99088.12.56, 99088.12.61. Имотът е собственост на наследниците на Стамат Ников Стаматов.  

За частта от имота с площ от 99 кв. м. обезщетението е в размер на 263 лв. (двеста шестдесет и три лева), разпределено както следва: Нико Стаматов Ников ½ ид.ч. - 131.50 лв., за Марийка Стаматова Хамзова –½ ид.ч. - 131.50 лв.

 1. 135 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.1  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 810 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за ремонт и поддържане на трансортни средства, при граници: 99088.15.285, 99088.16.2, 99088.16.3 и 99088.16.40.  Имотът е собственост на Нася Димитрова Какова и Мариана Димитрова Костадинова.

За частта от имота с площ от 135 кв. м. обезщетението е в размер на 2 394 лв. (две хиляди триста деветдесет и четири лева), разпределено както следва: за Мариана Димитрова Костадинова – ½ ид.ч. - 1197,00 лв. и за Нася Димитрова Какова – ½ ид.ч. - 1197,00 лв.                                                                                                                                                      

 1. 180 кв. м от ПИ с  КИ № 99088.16.3  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 2200 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.15.285, 99088.16.1, 99088.16.2, 99088.16.4 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на наследници на Георги Янков Иванов.  За частта от имота с площ от 180 кв. м. обезщетението е в размер на 478 лв. (четиристотин седемдесет и осем лева), разпределено: за Борис Георгиев Янков – 1/2 ид.ч. – 239 лв., за Мария Атанасова Янкова – 1/4 ид.ч. – 119,50 лв. за Стефка Атанасова Янкова-Котрулева –1/4 ид.ч. 119,50 лв.
 2. 207 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.4  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 2600 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.15.285, 99088.16.3, 99088.16.41 и 99088.16.45.  Имотът е собственост на наследниците на Петър Ангелов Маринов.  

За частта от имота с площ от 207 кв.м. обезщетението е в размер на 550 лева, разпределено:за Весела Христева Маринова – 1/3 ид.ч – 183.34 лв., за Ангел Петров Маринов – 1/3 ид.ч – 183.33лв. и за Христо Петров Маринов – 1/3 ид.ч – 183.33 лв.

 1. 95 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.6  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 1300 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за търговски обект комплекс, при граници: 99088.16.41, 99088.16.7, 99088.15.285 и 99088.16.46.  Имотът е собственост на Реджеб Тасим Хаджи.

За частта от имота с площ от 95 кв. м. обезщетението е в размер на 1 685 лв. (хиляда шестотин осемдесет и пет лева).

 1. 194 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.7  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 2701 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за търговски обект комплекс, при граници: 99088.16.41, 99088.16.8, 99088.15.285 и 99088.16.6.  Имотът е собственост на „Алемикс-2000” ООД.  

За частта от имота с площ от 194 кв. м. обезщетението е в размер на 3 441 лв. (три хиляди четиристотин четиридесет и един лев).

 1. 403 кв. м от ПИ с  КИ № 99088.16.8  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 5799 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за производство на строителни материали, конструкции и изделия, при граници: 99088.16.41, 99088.16.9, 99088.15.285 и 99088.16.7.  Имотът е собственост на „Зилан” ООД.  

За частта от имота с площ 403 кв. м. обезщетението е в размер на 7 147лв. (седем хиляди сто четиридесет и седем лв).

 1. 215 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.9  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 3301 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.16.41, 99088.16.10, 99088.15.285 и 99088.16.8.  Имотът е собственост на Костадин Атанасов Беширов.

За частта от имота с площ от 215 кв. м. обезщетението е в размер на 571 лв. (петстотин седемдесет и един лев)

 1. 314 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.10  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 4999 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.16.41, 99088.16.47, 99088.15.285, 99088.16.9. Имотът е собственост на н-ци Богдан Петков Христев.  

За частта от имота с площ от 314 кв. м. обезщетението е в размер на 834 лв. ( осемстотин тридесет и четири лева), разпределено както следва: за Цветана Димитрова Петкова – 1/12 ид.ч. – 69,50 лв., Нина Иванова Николова – 1/12 ид.ч. – 69,50 лв., Димитър Иванов Петков – 1/12 ид.ч – 69,50 лв., Фанка Георгиева Туршуджиян – 1/12 ид.ч. – 69,50 лв., Иванка Георгиева Милева - 1/12 ид.ч. – 69,50 лв., Снежана Георгиева Стоянова – 1/12 ид.ч. – 69,50 лв., Димитър Иванов Русенов – 1/8 ид.ч. – 104,25 лв., Васка Петрова Русенова – 1/16 ид.ч. -  52,12 лв., Иван Костадинов Русенов – 1/16 ид.ч – 52,12 лв., Илия Ангелов Калудов – 1/12 ид.ч. – 69,50 лв., Митра Ангелова Симитчиева - 1/12 ид.ч. – 69,50 лв., Величка Ангелова Господинова - 1/12 ид.ч. – 69,50 лв.

 1. 274 кв. м от ПИ с КИ № 99088.16.13 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 4498 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.16.41, 99088.16.14, 99088.15.285 и 99088.16.47. Имотът е собственост на „ЕРМИЗ-ГАЗ” ООД.

За частта от имота с площ от 274 кв.м. обезщетението е в размер на 727 лв. (седемстотин двадесет и седем лева).

 1. 329 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.14  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 4400 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, при граници: 99088.16.15, 99088.15.285, 99088.16.13 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на Стела Венциславова Кобурова.  

За частта от имота с площ от 329 кв. м. обезщетението е в размер на 5 835 лв. (пет хиляди осемстотин тридесет и пет лева).

 1. 189 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.15 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 2201 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за автогараж, при граници: 99088.16.16, 99088.15.285, 99088.16.14 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на Камен Николов Шарков.  

За частта от имота с площ от 189 кв. м. обезщетението е в размер на 3 352  лв. (три хиляди триста петдесет и два лева).

 1. 157 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.16  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 1800 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за складова база, при граници: 99088.16.17, 99088.15.285, 99088.16.15 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на „Ауто 3 плюс” ООД, представлявано от Камен Николов Шарков - управител.

За частта от имота с площ от 157 кв. м. обезщетението е в размер на 2 784 лв. (две хиляди седемстотин осемдесет и четири лева).

 1. 365 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.17  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, площ от 4201 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.16.18, 99088.15.285, 99088.16.16 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на Делян Петров Хайтов.  

За частта от имота с площ от 365 кв. м. обезщетението е в размер на 969 лв. (деветстотин шестдесет и девет лева).

 1. 170 кв. м. от ПИ с КИ №99088.16.18  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден , местност „Стария път”, целият с площ от 2001 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.16.19, 99088.15.285, 99088.16.17 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на Мария Атанасова Борукова, Тодор Иванов Боруков, Недялка Иванова Солакова и Кръстьо Иванов Боруков.  

За частта от имота с площ от 170 кв. м. обезщетението е в размер на 451 лв.(четиристотин петдесет и един лева)  – разпределени както следва: Тодор Иванов Боруков - 1/3ид.ч. -150,33лв, Недялка Иванова Солакова – 1/3 ид.ч. -150,33лв и Кръстьо Иванов Боруков – 1/3 ид.ч. -150,34лв.  

 1. 186 кв. м. от ПИ с КИ №99088.16.19 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 2200 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.16.20, 99088.15.285, 99088.16.18 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на Христо Николов Венев.  

За частта от имота с площ от 186 кв. м. обезщетението е в размер на 494 лв. (четиристотин деведесет и четири лева).

 1. 168 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.20  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 2000 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници:  99088.16.21, 99088.15.285, 99088.16.19 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на наследниците на Андон Стефанов Иванов.  

За частта от имота с площ от 168 кв. м. обезщетението е в размер на 446 лв.(четиристотин четиридесет и шест лева), разпределено както следва: Илия Благоев Сапунаров – ¼ ид.ч. – 111, 50 лв., Вера Благоева Делева – ¼ ид.ч. – 111,50 лв., Стоян Георгиев Джуджев – 1/8 ид.ч – 55,75 лв., Йорданка Методиева Рудева – 1/8 ид.ч – 55,75 лв., Цветанка Методиева Аргирова – 1/8 ид.ч – 55,75 лв. и Кирил Методиев Кълев – 1/8 ид.ч – 55,75 лв.

 1. 245 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.21  по КККР на кв. Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ 2952 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.16.22, 99088.15.285, 99088.16.20 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на наследниците на Григор Траев Гонков.  

За частта от имота с площ от 245 кв.м. обезщетението е в размер на 650 лв. (шестотин и петдесет лева), разпределени както следва: Живка Стоянова Гонкова – 1/15 ид.ч – 43.33 лв., Маргарита Христова Паскалева – 2/15 ид.ч – 86.66 лв., Светла Христова Гонкова-Трайкова – 2/15 ид.ч – 86.66 лв., Маринела Евтимова Велчева – 1/6 ид.ч – 108,34 лв., Григор Евтимов Гонков – 1/6 ид.ч – 108,34 лв., Галина Трайкова Гонкова – 1/3 ид.ч – 216,67 лв.

 1. 77 кв. м. от ПИ с  КИ №99088.16.22  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 948 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.16.23, 99088.15.285, 99088.16.21 и 99088.16.41.  Имотът е собственост на н-ци на Апостол Василев Кундаров.  

За частта от имота с площ от 77 кв. м. обезщетението е в размер на 204 лв. ( двеста и четири лева), разпределени както следва: Мария Василева Николаева - 1/8 ид.ч – 25,50 лв., Катя Василева Йосифова - 1/8 ид.ч – 25,50 лв., Мария Борисова Букович - 1/8 ид.ч – 25,50 лв., Юлия Борисова Батинкова - 1/8 ид.ч – 25,50 лв., Петър Димитров Кундаров - 1/8 ид.ч – 25,50 лв., Владимир Димитров Кундаров - 1/8 ид.ч – 25,50 лв.,  Катя Христева Апостолова- 1/24 ид.ч – 8,50 лв.,  Маргарита Василева Андреева- 1/24 ид.ч – 8,50 лв.,   Светла Василева Бейчева- 1/24 ид.ч – 8,50лв.,  Венета Иванова Кирева-1/8 ид.ч. –25,50 лв.

 1. 93 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.23  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 1601 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.17.36, 99088.16.22, 99088.15.285 и 99088.16.41. Имотът е собственост на Петрана Стоянова Попова.  

За частта от имота с площ от 93 кв. м. обезщетението е в размер на 247 лв. ( двеста четиридесет и седем лева).

 1. 146 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.45  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменение на КККР за ПИ със заповед: КД-14-16-346/08.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 1870 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг обществен обект, комплекс, при граници: 99088.16.41, 99088.16.46, 99088.15.285 и 99088.16.4.  Имотът е собственост на Мустафа Расим Хаджифейзула.  

За частта от имота с площ от 146 кв. м. обещетението е в размер на 2 589 лв. (две хиляди петстотин осемдесет и девет лв).

 1. 142 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.46  по КККР на кв. Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменение на КККР за поземления имот със заповед: КД-14-16-346/08.07.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”,  с площ от 1870 кв. м., ТП: земеделска, НТП: овощна градина, комплекс, при граници: 99088.16.41, 99088.16.6, 99088.15.285 и 99088.16.45.  Имотът е собственост на н-ци Нико Стоянов Ников.  

За частта от имота с площ от 142 кв. м. обещетението е в размер на 377 лв. (триста седемдесет и седем лева), разпределено: за Светослав Ников Ников ½ ид.ч. - 188.50 лв., за Радиона Никова Никова –½ ид.ч. - 188.50 лв.

 1. 176 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.16.47  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменение на КККР за поземления имот със заповед: КД-14-16-576/07.10.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, с площ от 2897 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.16.41, 99088.16.13, 99088.15.285 и 99088.16.10. Имотът е собственост на „Анна–Хил” ЕООД.  

За частта от имота с площ от 176 кв. м. обещетението е в размер на 467 лв. (четиристотин шестдесет и седем лева).

 1. 123 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.18.1  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 4495 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.18.12, 99088.18.11, 99088.18.13 и 99088.18.2.  Имотът е собственост на наследниците на Калин Тосков Димитров.  

За частта от имота с площ от 123 кв. м. обещетението е в размер на 327 лв.(триста двадесет и седем лева), разпределено: за Петя Иванова Дееничина -1/8 ид.ч. – 40.87 лв., Славчо Иванов Попов -1/8 ид.ч. – 40.87 лв., Соня Николова Попова -1/12 ид.ч. – 27.25 лв., Таня Здравкова Попиванова -1/12 ид.ч. – 27.25 лв.,  Славчо Здравков Попов -1/12 ид.ч. – 27.25 лв., Калинка Иванова Бараболова - 1/12 ид.ч. – 27.25 лв., Силвия Миткова Слънкова-1/12 ид.ч. – 27.25 лв., Йордан Митков Бараболов -1/12 ид.ч. – 27.25 лв., Пенка Николова Бараболова-1/8 ид.ч. – 40.87 лв.  и Златимира Огнянова Михалева -1/8 ид.ч. – 40.87 лв.

 1. 39 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.18.2  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 1301 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.18.11, 99088.18.13, 99088.18.3 и 99088.18.1. Имотът е собственост на наследниците на Мехмед Юсеинов Кадиров.  

За частта от имота с площ от 39 кв. м. обещетението е в размер на 104 лв. (сто и четири лева), разпределено за Мюзгян Мехмедова Юсеинова- 1/3 ид.ч. - 34.66 лв., Мюршиде Мехмедова Дуру - 1/3 ид.ч. за 34.67 лв., Бирсен Мехмед Фейзула- 1/3 ид.ч. - 34.67 лв.

 1. 84 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.18.3  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Стария път”, целият с площ от 2301 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.18.11, 99088.18.10, 99088.18.13, 99088.18.4 и 99088.18.2.  Имотът е собственост на наследниците на Костадин Иванов Андонов.  

За частта от имота с площ от 84 кв. м. обещетението е в размер на  223 лв. (двеста двадесет и три лева), разпределено за Мария Костадинова Сендова -1/3 ид.ч.–74.33 лв., Верка Костадинова Ковачева -1/3 ид.ч.–74.33 лв. и Иван Костадинов Андонов-1/3 ид.ч.–74.33 лв.

 1. 99 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.4  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 4900 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.19.36, 99088.19.35, 99088.19.34, 99088.19.33, 99088.19.42, 99088.19.5 и 99088.19.3.  Имотът е собственост на наследниците на Павел Атанасов Ангелов.  

За частта от имота с площ от 99 кв. м. обещетението е в размер на 263 лв. (двеста шестдесет и три лева), разпределено за Иванка Георгиева Стайкова -1/3 ид.ч. – 87.66 лв., Иванка Цвяткова Гуглева-1/9 ид.ч. – 29.22лв., Любомира Димитрава Гуглева-1/9 ид.ч. – 29.22 лв.,  Цветан Димитров Гуглев -1/9 ид.ч. – 29.22 лв., Кръстю Павлов Иванов-1/3 ид.ч. – 87.66 лв.

 1. 189 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.5  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 3100 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.19.33, 99088.19.32, 99088.19.31, 99088.19.42, 99088.19.6 и 99088.19.4.  Имотът е собственост на наследниците на Янко Щерев Паунчев и 1/6 идеална част на Иво Янкулов Вълчев.  

За частта от имота с площ от 189 кв. м. обещетението е в размер на 502 лв.(петстотин и два лева), разпределено за Емилия Георгиева Ненчева-1/6 ид.ч. – 83.66 лв., Тодор Георгиев Панчев -1/6 ид.ч. –83.66 лв., Иван Тонев Маринов-1/6 ид.ч. – 83.67 лв.,   Иво Янкулов Вълчев-1/6 ид.ч. – 83.67 лв.,  Райна Стефанова Паунчева-1/9 ид.ч. –55.78 лв.,  Атанас Янков Паунчев-1/9 ид.ч. –55.78 лв.,   Елена Янкова Добрева-1/9 ид.ч. –55.78 лв.

 1. 252 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.6  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 5499 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.19.31, 99088.19.30, 99088.19.29, 99088.19.28, 99088.19.42, 99088.19.7 и 99088.19.5.  Имотът е собственост на Георги Димитров Дамянов, Айхан Фикрет Мюмюн и Рамадан Хасанов Кюлюнков.  

За частта от имота с площ от 252 кв. м. обещетението е в размер на 669 лв. (шестотин шестдесет и девет лева) разпределено за Георги Димитров Дамянов -1/3 ид.ч. –223 лв.,  Айхан Фикрет Мюмюн-1/3 ид.ч. –223 лв.   и Рамадан Хасанов Кюлюнков-1/3 ид.ч. – 223 лв.    

 1. 78 кв. м от ПИ с  КИ № 99088.19.7  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 1901 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.19.28, 99088.19.27, 99088.19.42, 99088.19.8 и 99088.19.6.  Имотът е собственост на наследниците на Мария Николова Чанева.  

За частта от имота с площ от 78 кв. м. обещетението е в размер на 207 лв. (двеста и седем лева), разпределено както следва: Георги Благоев Георгиев -1/24 ид.ч. – 8.63 лв., Йорданка Благоева Теофилова – 1/24 ид.ч. -8.62 лв., Марена Атанасова Танева-1/12 ид.ч. – 17.25 лв., Кирил Йорданов Губеров- 1/24 ид.ч. – 8.62 лв., Юлия Кирилова Сребрева- 1/24 ид.ч.- 8.62 лв., Люба Атанасова Пейкова – 1/12 ид.ч. – 17.25 лв., Тодора Георгиева Гарчева – 1/18 ид.ч. – 11.50 лв., Иван Георгиев Каранаков – 1/18 ид.ч. – 11.50 лв.,  Рада Георгиева Каранакова – 1/27 ид.ч. – 7.67 лв.,  Любомир Николов Каранаков – 1/27 ид.ч. – 7.67 лв.,  Иван Николов Каранаков – 1/27 ид.ч. – 7.67 лв., Неша Иванова Грозданова – 1/9 ид.ч. – 23 лв., Надежда Божинова Колибарова – 1/9 ид.ч. – 23 лв., Янка Атанасова Чанова – 1/18 ид.ч. – 11.50 лв., Бойка Георгиева Георгиева – 1/18 ид.ч. – 11.50 лв. и Гинка Георгиева Нинева – 1/9 ид.ч. – 23 лв.

 1. 56 кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.8  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 1400 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: имоти с идентификатори 99088.19.27, 99088.19.26, 99088.19.25, 99088.19.42, 99088.19.9 и 99088.19.7.  Имотът е собственост на Ангел Костадинов Терзиев.  

За частта от имота с площ от 56 кв. м. обещетението е в размер на 149 лв. (сто четиридесет и девет лева), разпределени както следва: Сийка Златанова Терзиева – 1/3 ид.ч. – 49.66 лв., Йорданка Ангелова Бакалова – 1/3 ид.ч. – 49.67 лв. и Костадин Ангелов Терзиев – 1/3 ид.ч. – 49.67 лв.

 1. 89  кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.9  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 2160 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.19.25, 99088.19.24, 99088.19.42, 99088.19.10 и 99088.19.8.  Имотът е собственост на наследниците на Димитър Попов Лазаров.  

За частта от имота с площ от 89 кв. м. обещетението е в размер на 236 лв. (двеста тридесет и шест лева), разпределени както следва: Недялка Василева Михайлова – 1/36 ид.ч. – 6.56 лв., Костадин Трифонов Божков – 1/36 ид.ч. – 6.56 лв., Костадин Трифонов Михайлов – 1/36 ид.ч. – 6.56 лв., Димитър Костадинов Михайлов – 1/12 ид.ч. – 19.67 лв., Ваня Василева Каратанова – 1/6 ид.ч. – 39.33 лв., Живка Димитрова Павлова – 1/6 ид.ч. – 39.33 лв., Кирил Димитров Лазаров – 1/6 ид.ч. – 39.33 лв., Кирил Иванов Дафчев– 1/18 ид.ч. – 13.11 лв., Антоанета Кирилова Дафчева– 1/18 ид.ч. – 13.11 лв., Димитър Кирилов Дафчев – 1/18 ид.ч. – 13.11 лв. и Тано Димитров Поплазаров – 1/6 ид.ч. – 39.33 лв.

 1. 96  кв. м от ПИ с  КИ №99088.19.10  по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 2352 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници:имоти с идентификатори 99088.19.24, 99088.19.23, 99088.19.42, 99088.19.11, 99088.19.9.  Имотът е собственост на наследниците на Лазар и Велика Савакчиеви.  

За частта от имота с площ от 96 кв. м. обещетението е в размер на 255 лв. (двеста петдесет и пет лева), разпределени както следва: Георги Панайотов Петков – 1/12 ид.ч.- 21.25, Виолета Георгиева Петкова 1/12 ид.ч. - 21.25 лв., Здравка Георгиева Петкова – Начева – 1/12 ид.ч. – 21.25 лв., Райна Благоева Савакчиева 1/12 ид.ч. – 21.25 лв., Лъчезар Иванов Лазаров – 1/12 ид.ч. – 21.25 лв., Иван Благовест Лазаров – 1/24 ид.ч. – 10.62 лв., Михаела Благовест Лазарова – 1/24 ид.ч. – 10.63 лв., Трайко Лазаров Савакчиев – 1/4 ид.ч. – 63.75 лв. и Велинка Тодорова Савакчиева - 1/4 ид.ч. – 63.75 лв.

 1. 49  кв. м. от ПИ с  КИ №99088.19.11 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 1300 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99088.19.23, 99088.19.22, 99088.19.42, 99088.19.12 и 99088.19.10.  Имотът е собственост на Стефан Йорданов Чилингиров.  

За частта от имота с площ от 49 кв. м. обещетението е в размер на 130 лв. (сто и тридесет лева)

 1. 65  кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.12 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменение за поземления имот със заповед: 18-6388-12.05.2014 г. на началник на СГКК – Пловдив, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 2466 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг обществен обект, комплекс, при граници: 99088.19.22, 99088.19.42, 99088.19.21, 99088.19.122 и 99088.19.11.  Имотът е собственост на Стефан Йорданов Чилингиров.  

За частта от имота с площ от 65 кв. м. обещетението е в размер на 1153 лв. (хиляда сто петдесет и три лева).

 1. 25  кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.15 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 630 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.19.18, 99088.19.16, 99088.19.122 и 99088.19.42.  Имотът е собственост на Гюлбеяз Шабанова Идризова.  

За частта от имота с площ от 25 кв. м. обещетението е в размер на 66 лв. (шестдесет и шест лева).

 1. 106  кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.16 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 3899 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за бензиностанция, газостанция, метанстанция, при граници: 99088.19.18, 99088.19.17, 99088.19.15 и 99088.19.42.  Имотът е собственост на Емил Йорданов Сюлевски.  

За частта от имота с площ от 106 кв. м. обещетението е в размер на 1 880 лв. (хиляда осемстотин и осемдесет лева).

 1. 159  кв. м. от ПИ с  КИ № 99088.19.122 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, местност „Бахчалъка”, целият с площ от 4191 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.19.21, 99088.19.20, 99088.19.19, 99088.19.18, 99088.19.15, 99088.19.12 и 99088.19.42.  Имотът е собственост на Гюлбеяз Шабанова Идризова.  

За частта от имота с площ от 159 кв. м. обещетението е в размер на 422 лв. (четиристотин двадесет и два лева)

ЗЕМЛИЩЕ ГОРНИ ВОДЕН

 1. 330 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.13.5 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № 18-665-23.01.2018г. с адрес: кв. Г. Воден, местност „Под селото”, целият с площ от 1585 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг обществен обект, комплекс, при граници: 99087.13.72, 99087.13.6 99087.13.4 и 99087.13.47.  Имотът е собственост на „Магнум ФС” ЕООД, със собственик и управител Фейме Сали Адем.

За частта от имота с площ от 330 кв. м. обезщетението е в размер на 5 853 лв. (пет хиляди осемстотин петдесет и три лева).

 1. 168 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.13.6 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № 18-665-23.01.2018г. с адрес: кв. Г. Воден, местност „Под селото”, целият с площ от 1755 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за складова база, при граници: 99087.13.72, 99087.13.7, 99087.13.4 и 99087.13.5.  Имотът е собственост на „Оджак 17” ЕООД, съгласно апортен договор.

За частта от имота с площ от 168 кв. м. обезщетението е в размер на 2 980 лв. (две хиляди девестотин и осемдесет лева).

 1. 102 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.13.7 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № 18-665-23.01.2018г. с адрес: кв. Г. Воден, местност „Под селото”, целият с площ от 1417 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за складова база, при граници: 99087.13.8, 99087.13.72, 99087.13.10, 99087.13.4 и 99087.13.6.  Имотът е собственост на „Хелиус Ледър” ЕООД, със собственик и управител  Мюмюн Юсеинов Мехмедов.

 За частта от имота с площ от 102 кв. м. обезщетението е в размер на 1 809 лв.( хиляди осемстотин и девет лева).

 1. 250 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.13.8 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № 18-665-23.01.2018г. с адрес: кв. Г. Воден, местност „Под селото”, целият с площ от 1317 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг обществен обект комплекс, при граници: 99087.13.72, 99087.13.9, 99087.13.10 и 99087.13.7.  Имотът е собственост на „Янко Самаров енд Ко” ООД, със собственици Янко Георгиев Самаров и Дора Иванова Самарова.

За частта от имота с площ от 250 кв. м. обезщетението е в размер на 4 434 лв. (четири хиляди четиристотин тридесет и четири лева).

 1. 186 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.13.9 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Г. Воден, местност „Под селото”, целият с площ от 1100 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за складова база, при граници 99087.13.10, 99087.13.48, 99087.13.72 и 99087.13.8.  Имотът е собственост на „Марс строй” ЕООД, със собственик и управител Атанас Маринов Нейков.

За частта от имота с площ от 186 кв. м. обезщетението е в размер на 3 299 лв. (три хиляди двеста деветдесет и девет лева).

 1. 325 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.13.29 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Г. Воден , местност „Под селото”, целият с площ от 2300 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99087.13.28, 99087.13.30, 99087.13.31, 99087.13.48 и 99087.13.72.  Имотът е собственост на н-ци на Ангел Атанасов Кръстев.

За частта от имота с площ от 325 кв. м. обезщетението е в размер на 863 лв. (осемстотин шестдесет и три лева) разпределено както следва: Димитър Иванов Ервенлиев -1/8 ид.ч. – 107.87лв, Добринка Иванова Стойкина-1/8 ид.ч. – 107.87лв, Анета Георгиева Александрова-1/8 ид.ч. – 107.87лв,  Даниела Георгиева Георгиева-1/8 ид.ч. – 107.87лв,   Славка Иванова Томова-1/8 ид.ч. – 107.87лв,  Атанас Иванов Гераксиев -1/8 ид.ч. – 107.87лв, Мария Венциславова Ганева-1/8 ид.ч. – 107.87лв  и Дияна Венциславова Паламидова-1/8 ид.ч. – 107.87лв.

 1. 94 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.13.30 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Г. Воден, местност „Под селото”, целият с площ от 1100 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за складова база, при граници: 99087.13.29, 99087.13.31, 99087.13.43, 99087.13.69 и 99087.13.72.  Имотът е собственост на Лиляна Димитрова Маджирова.  

За частта от имота с площ от 94 кв. м. обезщетението е в размер на 1 667 лв. (хиляда шестотин шестдесет и седем лева).

 1. 76 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.16.14 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Г. Воден, местност „Керемидарка”, целият с площ от 1997 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, при граници: № 99087.16.15, 99087.16.38, 99087.16.39, 99087.16.45, 99087.16.47 и 99087.16.54.  Имотът е собственост на Любка Петрова Тевосян.  

За частта от имота с площ от 76 кв. м. обезщетението е в размер на 1 348 лв. (хиляда триста четиридесет и осем лева).

 1. 43 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.16.15 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с изменение на КККР, засягащо /ПИ/ със Заповед КД-14-16-1457/02.11.2011 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с адрес:  кв. Г. Воден, местност „Горна вада”, целият с площ от 1503 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг обществен обект, при граници: 99087.16.14, 99087.16.16, 99087.16.38 и 99087.16.39.  Имотът е собственост на ЕТ „Дени – Левент Каров” с управител и собственик Левент Тахиров Каров.

За частта от имота с площ от 43 кв. м. обезщетението е в размер на 763 лв. (седемстотин шестдесет и три лева).

 1. 26 кв. м. от ПИ с  КИ №99087.16.16 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес:  кв. Г. Воден, местност „Керемидарка”, целият с площ от 1199 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг вид застрояване, при граници: 99087.16.15, 99087.16.17, 99087.16.38 и 99087.16.39.  Имотът е собственост на Алцек Иванов Димитров.

За частта от имота с площ от 26 кв. м. обезщетението е в размер на 461 лв. (четиристотин шестдесет и един лев).

 1. 34 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.16.17 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес:  кв. Г. Воден, местност „Керемидарка”, целият с площ от 2999 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за складова база, при граници: 99087.16.16, 99087.16.38, 99087.16.39 и 99087.16.53.  Имотът е собственост на Фикрет Дурмуш Фейзула.

За частта от имота с площ от 34 кв. м. обезщетението е в размер на 603 лв. (шестотини три лева).

 1. 153 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.16.54 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Г. Воден, местност „Керемидарка”, целият с площ от 1461 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг обществен обект, комплекс,  при граници:  00702.508.415, 99087.16.14, 99087.16.38, 99087.16.47 и 99087.16.55.  Имотът е собственост на „Арбор” ЕООД, със собственик Петър Любенов Петров.

За частта от имота с площ от 153 кв. м. обезщетението е в размер на 2 714лв. (две хиляди седемстотин и четири-надесет лева).

 1. 30 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.18.56 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес:  на поземлен имот кв. Г. Воден, местност „Павлитатка”, целият с площ от 605 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99087.18.176, 99087.18.274 и 99087.18.92.  Имотът е собственост на Чевчет Реджеп Касим.
 2. а частта от имота с площ от 30 кв. м. обезщетението е в размер на 80 лв.(осемдесет лева).
 3. 41 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.18.95 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес:  на поземлен имот кв. Г. Воден, местност „Павлитатка”, целият с площ от 1287 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за ремонт и поддържане на транспортни средства,  при граници: 99087.18.124, 99087.18.186 и 99087.18.274.  Имотът е собственост на Емил Емилов Милков.

За частта от имота с площ от 41 кв. м. обезщетението е в размер на 727 лв. (седемстотин двадесет и седем лева).

 1. 21 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.18.124 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес:  на поземлен имот кв. Г. Воден, местност „Павлитатка”, целият с площ от 2149 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99087.18.123, 99087.18.183, 99087.18.186, 99087.18.274 и 99087.18.95.  Имотът е собственост на н-ци на Георги Вълчев Николов

За частта от имота с площ от 21 кв. м. обезщетението е в размер на 56 лв. (петдесет и шест) разпределено както следва: Златка Георгиева Кашидова -1/2 ид.ч. – 28 лв. и Даниела Костадинова Мокова-1/2 ид.ч. – 28 лв.

 1. 18 кв. м. от ПИ с КИ № 99087.18.176 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с изменение на КККР, засягащо ПИ – Заповед КД-14-16-707/20.11.2008 г, с адрес: кв. Г. Воден, местност „Павлитатка”, целият с площ от 2371 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг вид застрояване, при граници: № 99087.18.177, 99087.18.274, 99087.18.56, 99087.18.91 и 99087.18.92.  Имотът е собственост на Чевчет Реджеп Касим и Фериде Сюлейман Касим.  

За частта от имота с площ от 18 кв. м. обезщетението е в размер на 319 лв. (триста и деветнадесет лева), разпределена  за Чевчет Реджеп Касим – 1/2 ид.ч. - 159.50 лв. и за Фериде Сюлейман Касим- 1/2 ид.ч. - 159.50лв.

 1. 20 кв. м. от ПИ с  КИ № 99087.18.177 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес:  на поземлен имот кв. Г. Воден, местност „Павлитатка”, целият с площ от 2371 кв. м., ТП: земеделска, НТП: нива, при граници: 99087.18.176, 99087.18.274, 99087.18.54, 99087.18.57 и 99087.18.91.  Имотът е собственост на: Атанас Николов Чупов и  Димитър Георгиев Попов
 2. а частта от имота с площ от 20 кв. м. обезщетението е в размер на 53 лв. (петдесет и три лева), разпределена за Атанас Николов Чупов  - 1/2 идеална част – 26.50 лв. и за Димитър Георгиев Попов – 1/2идеална част  - 26.50 лв.
 3. 40 кв. м. от  ПИ с КИ 99087.18.186 по КККР на кв.  Горни Воден, одобрени със заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с изменение, засягащо ПИ – Заповед КД-14-16-370/31.07.2007 г. на Началника на СК - Пловдив, с адрес:  на поземлен имот кв. Г. Воден, местност „Павлитатка”, целият с площ от 4810 кв. м., ТП: земеделска, НТП: за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 99087.18.96 и 99087.18.181, при граници: 99087.18.124, 99087.18.182, 99087.18.183, 99087.18.191, 99087.18.274, 99087.18.92 и 99087.18.95.  Имотът е със собственици: „Чинар-М” ЕООД, с управител Мукадес Мурад Емурла- 30% и „Таратекс” ЕООД, с  управител Росица Иванова Иванова-Бекирова -70%.

За частта от имота с площ от 40 кв. м. обезщетението е в размер на 709 лв. (седемстотин и девет лева) разпределени за „Чинар-М” ЕООД - 212,70 лв. и за„Таратекс” ЕООД- 496,30 лв.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ