Обявление за предстояща процедура по принудително отчуждаване на 10 имота за "Разширение Гробищен парк Д. Воден"

174
На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21 ал.1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила с решение № 2123/09.10.2019г на Общински съвет- Асеновград, потвърдено с решение на ПАС по адм. дело №3876 по описа на съда за 2019г. и определение №3701/22.03.2021г на ВАС, Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПУР/ за промяна предназначение на поземлени имоти КИ 99088.21.33, КИ 99088.21.41, КИ 99088.21.42, КИ 99088.21.43, КИ 99088.22.5, КИ 99088.22.6, КИ 99088.22.7, КИ 99088.22.8, КИ 99088.22.9, КИ 99088.22.10, КИ 99088.22.11, КИ 99088.22.81 и КИ 99088.36.23 и части от поземлени имоти КИ 99088.22.2 и КИ 99088.22.36 по кадастралната карта на кв.Долни Воден гр.Асеновград за обект „Разширение на гробищен парк на кв. Долни Воден, гр. Асеновград”,като се образуват два нови урегулирани поземлени имота – УПИ 21.50, за гробище и УПИ 22.82, за гробище и тупикова улица в съответствие с Годишната програма на Община Асеновград за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., приета с Решение № 1059, протокол №34 от 26.01.2022 г.на Общински съвет – Асеновград и равностойното парично обезщетение, определено в съответствие с разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, изготвено от независим оценител,  Кметът на община Асеновград УВЕДОМЯВА собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните недвижими имоти  както следва :
  1. ПИ с КИ № 99088.22.5 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 2103 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.36.20, 99088.22.35, 99088.22.36, 99088.22.6, 99088.36.23. Имотът е собственост на наследниците на Димитър Попов Лазаров: Недялка Василева Михайлова, Костадин Трифонов Божков, Костадин Трифонов Михайлов, Димитър Костадинов Михайлов, Ваня Василева Каратанова, Живка Димитрова Павлова, Кирил Димитров Лазаров, Кирил Иванов Дафчев, Антоанета Кирилова Дафчева, Димитър Кирилов Дафчев, Тано Димитров Поплазаров.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 19 576 лв. (деветнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева),
  2. ПИ с КИ № 99088.22.6 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 1193 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.22.5, 99088.22.35, 99088.22.34, 99088.22.7, 99088.22.2, 99087.36.23. Имотът е собственост на наследниците на Киро Траев Стоев:  Гина Иванова Йорданова, Анна Иванова Стоева, Кирил Василев Стоев, Вера Василева Димитрова, Кирил Трайков Траев. Равностойното парично обезщетение е в размер на 11 105 лв.(единадесет хиляди сто и пет  лв)
  3. ПИ с КИ № 99088.22.7 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 1001 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.22.34, 99088.22.33, 99088.22.8, 99088.22.2, 99088.22.6. Имотът е собственост на наследниците на Димо Трендафилов Димов: Тодор Димитров Мавренчев, Вихър Георгиев Кендерлиев, Дарена Вихърова Петкова, Калинка Тодорова Дермен-жиева, Велика Петкова Димова, Божана Димова Димова, Петя Димова Димова.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 9318 лв. (девет хиляди триста и осемнадесет лева),
  4. ПИ с КИ № 99088.22.8 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК,  последно изменение на КККР, засягащо поземления имот  е от 12.09.2018г.с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 1799 кв. м., ТП: земеделска, НТП:  нива, при граници: 99088.22.33, 99088.22.32, 99088.22.9, 99088.22.2, 99087.22.7. Имотът е собственост на Седат Селахидин Али, Юсеин Мюмюн Алиосман, Али Мюмюн Алиосман.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 16746 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева),
  5. ПИ с КИ № 99088.22.9 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот  е от 16.03.2015г., с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 1402 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.22.32, 99088.22.90, 99088.22.10, 99088.22.8. Имотът е собственост на Хикмет Самиев Тюркеджиев.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 13 051 лв. (тринадесет хиляди петдесет и един  лева),
  6. ПИ с КИ 99088.22.10 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 1600 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.22.90, 99088.22.30, 99088.22.11, 99088.22.2, 99088.22.9. Имотът е собственост на наследниците на Божин Георгиев Казаков:  Соня Георгиева Кирилова, Стоянка Георгиева Кирилова, Николина Тихолова Недялкова, Лилия Тихолова Конева, Надежда Тихолова Маринова, Лиляна Емилова Стоименова, Кирил Петков Стоименов, Севдалина Петрова Казакова, Софка Петрова Стойкова,  Верка Василева Казакова, Васил Георгиев Казаков Радка Димитрова Казакова, Вера Боянова Казакова.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 14894 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и четири лева),
  7. ПИ с КИ № 99088.22.11 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 2199 кв. м., ТП: земеделска, НТП: друг вид нива, при граници: 99088.22.30, 99088.22.58, 99088.22.36, 99088.22.12, 99088.22.2, 99088.22.10.  Имотът е собственост на н-ци Никола Атанасов Христев: Васил Николов Атанасов, Анка Атанасова Никова, Валентина Атанасова Иванова; н-ци Костадин Атанасов Христев Магда Костадинова Господинова, Георги Костадинов Христев; н-ци Йорданка Атанасова Дончева:  Добринка Атанасова Манева; н-ци Христо Атанасов Христев: Мариана Христева Драшкова.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 20470 лв. (двадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева).
  8. ПИ с КИ № 99088.21.41 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот  е със заповед № КД-14-16-267/10.06.2008г., с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 2479 кв. м., ТП: земеделска, НТП: изоставена орна земя, при граници: 99088.21.43, 99088.20.97, 99088.21.22, 99088.21.33, 99088.21.23. Имотът е собственост на н-ци Димитър Илиев Сапунаров- Божана Димитрова Питниева, Стефан Тодоров Стефанов и Танка Димитрова Костова.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 23 076 лв. (двадесет и три хиляди седемдесет и шест лева),
  9. ПИ с КИ № 99088.21.42 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот  е със заповед № КД-14-16-267/10.06.2008г., с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 4999кв. м., ТП: земеделска, НТП: изоставена орна земя, при граници: 99088.501.159, 99088.36.21, 99088.20.97, 99088.21.43, 99088.21.33, 99088.21.27. Имотът е собственост на н-ци Тодор Петков Топчиев:  Руска Георгиева Дайлерова, Мария Георгиева Колева, Тодор Атанасов Кехайов, Катя Атанасова Димитрова. Равностойното парично обезщетение е в размер на 46534 лв. (четиридесет и шест хиляди  петстотин тридесет и четири лева),
  10. ПИ с КИ № 99088.21.33 по КККР на кв.  Долни Воден, одобрени със заповед №300-5-52/08.07.2004 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот  е  от 22.03.2019г., с адрес: кв. Долни Воден, местност „Под село”, с площ от 1505 кв. м., ТП: земеделска, НТП: изоставена орна земя, при граници: 99088.21.27, 99088.21.42, 99088.21.43, 99088.21.41, 99088.21.33. Имотът е собственост на Ани Авилова Грозева.  Равностойното парично обезщетение е в размер на 14009 лв. (четиринадесет хиляди и девет лева),
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ