Обявление за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти собственост на манастир "Св.Петка", с.Мулдава, попадащи в обхвата на общински обект от първостепенно значение: "Път с.Мулдава - манастир "Св.Петка" от км 0+900 до км 2+275"

117
На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС,   Кметът на община Асеновград УВЕДОМЯВА Манастир „Света Петка”, с. Мулдава, че открива процедура по принудително отчуждаване на имоти попадащи в обхвата на общински обект от първостепенно значение: „Път с. Мулдава – манастир „Света Петка” от км 0+900 до км 2+275. Недвижимите имоти попадащи в съответствие с влязъл в сила ПУП-ПП /Парцеларен план/ за преработка на проект „Път с. Мулдава – Манастир „ Света Петка” по кадастралната карта на с. Мулдава,  одобрен с Решение № 253, взето на десетото редовно заседание с Протокол № 10 от 27.05.2020г на Общински съвет Асеновград  и влязло в сила на 03.07.2020г, с оглед реализиране на обект, с първостепенно общинско значение -публична общинска собственост в съответствие с Годишната програма на Община Асеновград за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г., приета с Решение № 489, протокол №21 от 27.01.2021 г. и равностойното парично обезщетение, определено в съответствие с разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, изготвено от независим оценител попадащи в трасето на пътя са както следва:
  1. ПИ с КИ №49309.12.542  по КККР на с. Мулдава, одобрени със заповед №300-5-38/03.06.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: с. Мулдава, местност „Мечка”, целият с площ от 3495 кв. м., ТП: горска, НТП: широколистна гора, при граници: 49309.12.538, 49309.12.537, 49309.12.517, 49309.12.543. Равностойното парично обезщетение е в размер на 6089 лв.( шест хиляди осемдесет и девет лева).
  2. ПИ с КИ №49309.12.33  по КККР на с. Мулдава, одобрени със заповед №300-5-38/03.06.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: с. Мулдава, местност „Мечка”, целият с площ от 81кв. м., ТП: горска, НТП: широколистна гора, при граници: 49309.12.540, 49309.12.505, 49309.12.529, 49309.12.517. Равностойното парично обезщетение е в размер на 91 лв.(деветдесет и един лева).
  3. ПИ с КИ №49309.12.540  по КККР на с. Мулдава, одобрени със заповед №300-5-38/03.06.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: с. Мулдава, местност „Мечка”, целият с площ от 248 кв. м., ТП: горска, НТП: широколистна гора, при граници: 49309.12.536, 49309.12.532, 49309.12.531, 49309.12.539, 49309.12.33, 49309.12.529, 49309.12.530, 49309.12.517, 49309.12.543 . Равностойното парично обезщетение е в размер на 282 лв.( двеста осемдесет и два лева).
  4. ПИ с КИ №49309.12.541  по КККР на с. Мулдава, одобрени със заповед №300-5-38/03.06.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: с. Мулдава, местност „Мечка”, целият с площ от 47кв. м., ТП: горска, НТП: широколистна гора, при граници: 49309.12.535, 49309.12.536, 49309.12.517, 49309.12.543. Равностойното парично обезщетение е в размер на 60 лв.(шестдесет лева).
  5. ПИ с КИ №49309.12.544  по КККР на с. Мулдава, одобрени със заповед №300-5-38/03.06.2004 г. на ИД на АГКК, с адрес: с. Мулдава, местност „Мечка”, целият с площ от 82кв. м., ТП: горска, НТП: широколистна гора, при граници: 49309.12.517, 49309.12.543. Равностойното парично обезщетение е в размер на 138 лв.(сто тридесет и осем лева).
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ