Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "ДИРЕКТОР" на Общинско предприятие "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" - Асеновград.

211
Община Асеновград, на основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка със Заповед № А-1015/26.05.2021 г.
 
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
 
за длъжността  Директор на Общинско предприятие ”Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци” –  Асеновград
 
Място на работа - Общинско предприятие ”Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци”, Асеновград, ул.”Боянско шосе”№ 4.
 
Характер на работата - Организация, ръководство и контрол на цялостната дейност в Общинско предприятие ”Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци”.
 
I. Изисквания за длъжността:
1.Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация - еколог, инженер или икономист.
2.Минимален професионален опит – 5 г.
3.Допълнителни изисквания:
- Да познава и прилага законите и нормативните документи в съответната област, в която работи.
- Да познава и прилага вътрешната нормативна уредба.
- Компютърна грамотност.
 
II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Тест.
2. Интервю.
 
III. Необходими документи:
1. Заявление до Кмета за участие – свободен текст.
2. Диплома за завършено висше образование/заверено копие/.
3. Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит/заверено копие/.
4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 
IV. Място и срок за подаване на документите в Информационен център на Община Асеновград, пл.”Акад. Николай Хайтов” 9, всеки ден от 08.00 часа до 17.00 часа до  28.06.2021 г. включително.
 
V. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
 
VI. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите в Информационен център на Община Асеновград, пл.”Акад. Николай Хайтов” 9, всеки ден от 08.00 часа до 17.00 часа. 
 
VII. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се поставят на електронната страница и на информационното табло в сградата на Община Асеновград, пл.”Академик Николай Хайтов”№ 9. Обявлението за конкурса да се публикува във вестник „Вестител“.
 
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Петър Иванов - Секретар на Общината.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ