ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" на Общинско предприятие „Туризъм“ - Асеновград

562
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Асеновград, на основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка със Заповед № А-571/20.03.2024 г.
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:
 
за длъжността Директор на Общинско предприятие „Туризъм“ - Асеновград
Място на работа - Общинско предприятие ”Туризъм” – Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов”№ 2.
Характер на работата - Организация, ръководство и контрол на цялостната дейност на Общинско предприятие ”Туризъм” – Асеновград.
 
I. Изисквания за длъжността:
1.Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
2.Минимален професионален опит – 4 години в туристическата индустрия и/или администрация.
3.Допълнителни изисквания:
- Да познава и прилага законите и нормативните документи в съответната област, в която работи.
- Да познава и прилага вътрешната нормативна уредба.
- Компютърна грамотност.
 
II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция на тема: Организация и управление на Общинско предприятие „Туризъм“, разработена в 5 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, до 10 страници.
2. Интервю.
 
III. Необходими документи:
1. Заявление до Кмета на Общината за участие в конкурса – свободен текст.
2. Диплома за завършено висше образование /копие/.
3. Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит /копие/.
4. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
 
IV. Място и срок за подаване на документите в Информационен център на Община Асеновград, пл.”Акад. Николай Хайтов” 9, всеки ден от 08.00 часа до 17.00 часа до  24.04.2024 г. включително.
 
V. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
 
VI. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите в Информационен център на Община Асеновград, пл.”Акад. Николай Хайтов” 9, всеки ден от 08.00 часа до 17.00 часа. 
 
VII. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се публикуват в сайта на Община Асеновград. Обявлението за конкурса да се публикува във вестник „Вестител“.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Петър Иванов - Секретар на Общината.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ