Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Асеновград

418
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № А-1199/02.07.2020 г. на кмета на община Асеновград
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността: Главен архитект в община Асеновград, област Пловдив при следните условия:
 
1. Кратко описание на длъжността:
Осъществяване на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на общината и издаване на административни актове съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройство на територията.
Длъжността по КДА  е с длъжностно ниво: код 6 и наименование  Ръководно ниво 6А.
 
2. Минимални, специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
2.1 Минимални изисквания по Класификатора на длъжностите в администрацията:
- Степен на образование висше, образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Архитектура”;
- Професионален опит – не по-малко от 4 /четири/ години или придобит ранг III  младши;
2.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
2.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика – придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването му , съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ.
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Решаване на тест;
3.2. Провеждане на интервю.
 
4. Необходими документи за кандидатстване:
4.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломата не се прилага;
4.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
4.5. Автобиография;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т.4.1 и декларацията по т.4.2 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 
5. Място и електронна поща за подаване на документите.
Необходимите документи се подават в Деловодството на Община Асеновград на адрес: гр.Асеновград, пл.”Академик Николай Хайтов”№9, ет.2. Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа/ или на електронен адрес: [email protected]
 
6. Срок за подаване на необходимите документи: 17 часа на 14.07.2020 г.
 
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 700 лв. /първа степен за Ръководно ниво 6Б/. Размерът на основната месечна заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове  и вътрешни правила, определящи формирането на възнаграждението.
 
8. Съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на електронната страница на Община Асеновград: www.asenovgrad.bg
 
9. Лице за контакт: Гергана Янкова – главен специалист в отдел „ Бюджет и човешки ресурси”, тел: 0331 / 20 328, [email protected]
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал:
Айтен Салим /директор на дирекция „АИО”/
 
Изготвил:
Гергана Янкова /главен специалист в отдел „Бюджет и човешки ресурси”/
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ